نویسنده = عاطفه عباسی
پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 77-96

عاطفه عباسی؛ عطیه رنگچی