نویسنده = سحر نقی پور ایوکی
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در خانواده‌های کاشانی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-90

10.22034/cpaq.2021.246880

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ سحر نقی پور ایوکی