نویسنده = محمود مهدوی
نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 37-56

محمود مهدوی؛ بی بی فاطمه فلاح الحسینی


واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1398، صفحه 119-146

مدیر نشریه؛ قاسم محمدی اکبرآبادی؛ شهلا معظمی


تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، دی 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران

دوره 0، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 121-146

محمود مهدوی؛ سینا رستمی؛ هادی کربلایی؛ مینا دیبامهر