کلیدواژه‌ها = پیشگیری کیفری
پیشگیری کیفری در پرتو کمینه گرایی؛ جلوه ها و چالش ها

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-92

10.22034/jcpa.2021.246597

سیدعلیرضا میرکمالی؛ شیرین باقری؛ الناز جمشیدیان