موضوعات = بزه دیدگی زنان
چالش‌ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان شاغل

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-60

10.22034/jcpa.2021.246596

سارا بشری؛ فریبا اله یورتی؛ سالار رحیمی