تعداد مقالات: 76
1. سخن مدیر مسئول؛

دوره 0، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 3-3

محمدباقر الفت


3. سخن سردبیر

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 6-6

امیر رضایی


14. تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-40

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


15. رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-32

محمداحسان ابراهیمی


16. تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


17. موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-36

باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری


22. بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 23-48

ولی رستمی؛ حسن کبگانی؛ معین طالبی زاده


24. تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-50

عباس شیری؛ الهام جعفرپورصادق