تعداد مقالات: 105

1. سخن مدیر مسئول؛

دوره 0، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 3-3

محمدباقر الفت


3. سخن سردبیر

دوره 0، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 6-6

امیر رضایی


10. پیشگیری از فساد اداری در پرتو رفع تعارض منافع

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-10


18. تبیین نقش نورپردازی جداره های شهری در کاهش جرم خیزی و ارتقا امنیت در بافتهای فرسوده

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-40

الهام پورمهابادیان؛ مریم افشاری؛ مصطفی کاظمی


19. تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-40

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


20. رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-32

محمداحسان ابراهیمی


21. تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


22. موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-36

باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری