دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تعیین کننده های شکل گیری تخلفات اقتصادی،اجتماعی و بهداشتی در آرایشگاه های زنانه مناطق2و9تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

علی پژهان؛ اعظم احیائی