دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تعیین کننده های شکل گیری تخلفات اقتصادی،اجتماعی و بهداشتی در آرایشگاه های زنانه مناطق2و9تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

علی پژهان؛ اعظم احیائی


2. پیشگیری از جرم در نگاه رهبری و ارائه راهکارهای مرتبط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

امیر سماواتی پیروز؛ حسن بیگدلی


3. چالش‌ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در حمایت و پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان شاغل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

سارا بشری؛ فریبا اله یورتی؛ سالار رحیمی


4. پیشگیری کیفری در پرتو کمینه گرایی؛ جلوه ها و چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

سید علیرضا میرکمالی؛ شیرین باقری؛ الناز جمشیدیان