مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 استادیار گروه حسابداری و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی‌سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به‌ویژه در بازارهای سرمایه، به‌همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می‌توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین‌ حال تکمیل‌کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگر است؛ به‌طوری‌که مرﺗﻜﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال‌های نگارندگان، نگارش‌ یافت.
یافتهها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام‌های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می‌توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به‌عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد.
نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می‌کند؛ در قواعد فقهی به‌صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون‌های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش‌گفته می‌تواند نقش بالقوه‌ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential principles of money laundering and preventive approaches in national laws and international instruments

نویسندگان [English]

  • Vahid Zabihollahnejad 1
  • HamidReza GholamniaRoshan 2
1 Master student of accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Babol Branch
2 Assistant Professor of Accounting and Faculty Member, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Babol Branch
چکیده [English]

Background and Aim:The theory of the globalVillage,the expansion and the process of globalization of the economy by crossing the political,economic and socialBoundaries of the world,especially in capitalMarkets,along with the benefits that have beenTaken,has led to the exacerbation of some harmfulPhenomena in the economy,including the phenomenon of moneyLaundering.MoneLaundering is one of the unhealthyEconomicActivities that is self-bornWhile complementing other criminal activities.In the moneyLaunderingProcess,perpetrators turnMoney from illegalActs into legitimateWealth by makingActs of fraud,which has a significantNegativeImpact on the growth of economic development,social and politicalRelations of countries.Methodology:this study is applicable in terms of purpose,applied and in terms of research,a fundamental-theoreticalApproach that has been.Findings and Conclusion:Considering the progress of monetary and financialSystems of countries and on the other hand,the complexity and extent of economicCorruptionLeading to moneyLaundering in differentSocieties,it has made it important to deal with the crimesResulting from moneyLaundering,therefore,TheNecessity of promotingInternationalCooperation and indisablyInterfering with the criminalSystem at the national and transnationalLevel is more important and countries to maintain and support their economicCycle,laws and documents in order to fight this.The type of criminalOperations and how to fight it should be considered on the agenda of economicPolicy makers and the judicialSystem of countries.In thisRegard,it should be noted that payingAttention to the issue of crimePrevention of moneyLaundering amidst the emergence and growth of globalizationPhenomenon in the economicSector is of particularImportance,which can necessarily be evaluated and studied in order to preventCrime in two approaches of social and situationalPrevention as a scientificTheory to reduce delinquency.From this way,there are severalJurisprudential and legalPrinciples and rules that apply to the non-licensing of moneyLaundering;MoneLaundering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Jurisprudential and Legal Foundations of Criminalization of Money Laundering
  • Situation and social prevention
  • National and international documents
  • Social and economic effects