تبیین بوم‌شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه‌نشین شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین بوم‌شناختی اجتماعی نزاع در مناطق حاشیه‌نشین شهر اراک است. برای این منظور 3 مولفه اصلی بوم‌شناختی این محله‌ها یعنی تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی شناسایی و تاثیر آنها بر نزاع بررسی شد.
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش ۵۶۷۴۴ خانوار ساکن در ۹ محله حاشیه‌نشین شهر اراک بودند که تعداد ۳۷۹ نفر از این جمعیت به روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای سهمیه‌ای، خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه پژوهش پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 805/0 برآورد شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شد.
یافتهها: در این پژوهش سطح نزاع در مناطق حاشیه‌نشین، با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی رابطه معنادار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر نزاع، برابر 996/0 و 992/0 است. به عبارتی مدل رگرسیون می‌تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند.
نتایج: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت و تراکم منازل مسکونی بر روی متغیر وابسته تحقیق، معنادار است. راهکارهای اجرایی برای حل مسئله در 2 بخش بهسازی و نوسازی محله‌ها و تامین مسکن اقشار کم‌درآمد شهری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-ecological explanation of the conflict in the suburbs of Arak

نویسنده [English]

  • abbas khosravani
PhD in Sociology of Iranian Social Issues. Islamic Azad university. Central Tehran Branch
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study is to identify and explain the social ecology of conflict in the suburbs of Arak. For this purpose, three main ecological components of these neighborhoods, namely population density, population heterogeneity and housing density were identified and their impact on the conflict was investigated. Method: The research method was survey and a questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study was 56744 households living in 9 suburbs of Arak, of which 379 people were selected by three-stage sampling method of quota, cluster and simple random sampling. The validity of the research questionnaire was calculated to be 0.805 after calculating Cronbach's alpha coefficient. Research data were analyzed using regression test. Results: In this study, the level of conflict in marginalized areas has a significant and direct relationship with the rate of population density and heterogeneity and the density of residential houses. The results of regression analysis showed that the value of multiple correlation coefficient of regression model and coefficient of determination of conflict variable are equal to 0.996 and 0.992. In other words, the regression model can significantly and appropriately predict the changes of dependent variables. Results: The results of path analysis showed that the effect of population density, population heterogeneity and housing density on the dependent variable of the research is significant. Executive solutions to solve the problem were presented in two sections: improvement and renovation of neighborhoods and providing housing for low-income urban groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marginalization
  • Conflict
  • Population density
  • housing density
  • population heterogeneity