کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان (مورد مطالعه: سرکلانتری دوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پیشگیری از جرم

3 دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مفهوم عدالت ترمیمی در علوم جنایی، بیانگر تحول نگاه به مفاهیم بزه، بزهکار، بزه‌دیده و به دنبال ارتقای جایگاه بزه‌دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی در فرآیندهای کیفری، ترمیم روابط گسسته شده ناشی از ارتکاب بزه، جبران خسارات جرم و احترام به شأن انسانی افراد است. در این میان، توجه به اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر و بررسی نقش پلیس به عنوان متولی امنیت جامعه، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دایره خدمات قضایی، واحد مشاوره و مددکاری، واحدهای گشت کلانتری و فوریت‌های پلیس 110 در کلانتری‌های یازده‌گانه سرکلانتری دوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بودند که از میان آنها، براساس رابطه کوکران، تعداد 165 نفر به عنوان حجم نمونه با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که روایی آن با کسب نظر از اندیشمندان علوم اجتماعی، حقوق، جرم‌شناسی و انتظامی احراز و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 83/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های آماری انجام شد.
یافتهها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که به ترتیب، کارکرد واحدهای مشاوره و مددکاری، گشت‌های کلانتری، فوریت‌های پلیسی 110 و دایره خدمات قضایی، در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، بیشتر مؤثر بوده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از نقش مؤثر کارکردهای ترمیمی گشت‌های کلانتری و فوریت‌های 110 در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان است. همچنین تأثیرگذاری کارکردهای ترمیمی واحد مشاوره و مددکاری و نیز دوایر قضایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان محرز شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the restorative functions of the police in preventing delinquency and victimization of children and adolescents. The case of the second police station in 2019-2020.

نویسندگان [English]

  • iman amini 1
  • hosein mohamadi 2
  • majid mohamad vali 3
1 Faculty member of Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
2 Master of Crime Prevention
3 PhD student in Crime Prevention Managment and faculty member of Amin University
چکیده [English]

Restorative justice is a new concept and reflects the evolution of insights and methods about the concept of delinquent, delinquent, victim and reaction to the criminal phenomenon. This approach seeks to promote the status of victims, offenders and members of society in criminal processes, repair broken relationships, compensate victims of crime and respect for human dignity. Meanwhile, children and adolescents need more attention. The police, as the custodian of public order, can play a role as one of the effective actors in the field of restorative justice. This research is of applied type which has been done by descriptive-analytical and survey method. The statistical population included the staff of the Judicial Services Department, the counseling and assistance unit, the police patrol units and the 110 police emergency at the level of the second Fateb police station. The collection tool was a researcher-made questionnaire. Its validity was determined by thinkers and its reliability was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.83. The analysis was calculated using descriptive statistics and statistical tests in SPSS. Findings indicate that the restorative functions of the studied police units have an effective role in preventing delinquency and victimization of children and adolescents and, respectively, the function of counseling units, police patrols, police emergency 110 and judicial services in preventing delinquency and juvenile delinquency. And teens have been more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restorative Justice
  • Delinquency
  • Victimization
  • Children and Adolescents
  • Mediation