فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های مراغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، علوم اسلامی، آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 حقوق، علوم انسانی، آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و عدم صحت آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملّی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری، جهت انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی رو در رو کرده است. روش: این تحقیق از نوع نظری- توسعه ای است جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان مراغه می‌باشد که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بوده‌اند. در این مطالعه حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران به‌دست‌آمده است. در این آمار، حجم نمونه برابر ۴۰۰ نفر برآورده شده است. در پژوهش حاضر نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای نامتناسب بوده، که با استفاده از شیوه تصادفی ساده در میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از طریق پرسشنامه اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شده است..یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد نتایج: همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملّی باعث گردیده تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instagram filtering from the need for national security to the violation of freedom of expression as a human right from the perspective of students (Case study of Maragheh University students)

نویسندگان [English]

  • mokhtar bidarvand 1
  • babak pourghahramani 2
  • jamal beigi 2
1 Law, Islamic Sciences, Islamic Azad, Maragheh, Iran.
2 Law, Humanities, Islamic Azad, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: With the rapid development of information technology, achievements such as quick and easy access and the exponential increase of its influence in society and reckless expression of information, regardless of its accuracy or inaccuracy, has become a sensitive issue in the national security debate. Also, the need to preserve freedom of expression as one of the most important fundamental human rights in human rights documents, in order to convey messages and information, has faced societies with serious challenges. Method: This is a theoretical-developmental study. The statistical population of this research includes students of universities in Maragheh who have been studying in this city in the academic year of 1997-98. In this study, the statistical sample size was obtained using the Cochran sampling formula. In this statistic, the sample size is estimated to be 400 people. In the present study, sampling was a disproportionate class sampling, which was done using a simple random method among students of different universities through a questionnaire. Results: The findings of this study indicate that between the correct use of social networks Public education, students' trust in the media, the importance of maintaining national security and freedom of expression There is a direct relationship with Instagram filtering Results: Overlap of freedom of expression with the need for national security has made the need to filter Instagram virtual network as an important step Inferred in maintaining, ensuring and stabilizing national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Freedom of expression
  • National Security
  • Filtering
  • Instagram