تاثیر حس مکان، فرم و طراحی محیط در افزایش امنیت مجتمع‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه آزاد تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

«حس مکان»،توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است. .با توجه به حس مکان در فضا و فرم و طراحی محیطی در مناطق تجاری که سبب دسترسی آسان وافزیش امنیت در این فضاهاست، پژوهش حاضر در صدد بررسی این موضوع است که این شاخص های طراحی محیطی درافزایش امنیت در مجتمع های تجاری تا چه اندازه میتوانند تاثیر داشته باشند.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده، روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی است و از فن پرسشنامه به تعداد 278 عدد در میان جامعه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی تکمیل گردیده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن دارد که با طراحی و به کارگیری درست فضا، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی های نامناسب فضا هستند بکاهد و با درنظر گرفتن احساس امنیت که یکی از نیازهای روحی انسان و مهمترین شاخص کیفیت فضاست، سبب ایجاد فضایی مثبت برای ارتقای کیفیت زندگی، و بهبود بخشیدن به آن و خلق حس مکان گردد. همچنین با وزن هر مولفه و رتبه بندی آنها به این نتایج دست یافتیم که مولفه حس مکان در جایگاه مطلوبتری نسبت به مولفه طراحی قرار دارد که این امر افزایش سطح امنیت فضای تجاری را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sense of place, form and design of the environment in increasing the security of commercial complexes

نویسندگان [English]

  • Mohsen kameli 1
  • samareh bighdeli 2
  • behnam kiaii 3
1 Shahid Rajaee Teacher Training University: Tehran, IR
2 azad uni
3 saveh
چکیده [English]

"Sense of place" is the ability of space or place to create a special sense of the whole place. Considering the sense of place in space and form and environmental design in commercial areas that cause easy access and increase security in these spaces, the present study seeks to investigate the extent to which these environmental design indicators can increase security in commercial complexes. Have an impact.
The research method in this research is descriptive-analytical, the data collection method is survey and 278 questionnaires have been completed in the statistical population through random sampling.
The results of the study indicate that by designing and using space properly, reduce the criminal opportunities that are the result of inappropriate space design, and considering the sense of security, which is one of the human spiritual needs and the most important indicator of space quality, creates a positive atmosphere for Improve the quality of life, and improve it and create a sense of place. Also, with the weight of each component and their ranking, we reached the conclusion that the place sense component is in a better position than the design component, which increases the level of security of the commercial space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of place
  • Form
  • environmental design
  • Security
  • Commercial Complex