پیشگیری از جرم با تکیه بر فرهنگ عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه کاشان

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده

زمینه و هدف: ضرب‌المثل‌ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامه، دربردارندۀ نصایح و دستورات اخلاقی و منشأ تغییر و تحول در ادبیات و علوم اخلاقی ملت‌ها هستند و می‌توانند در پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته باشند. این پژوهش در راستای این پرسش که تئوری‌های جرم‌شناسی پیشگیری در ضرب‌المثل‌های فارسی کدامند، با هدف بازتاب تئوری‌های جرم‌شناسی پیشگیری در آنها انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر به روش کیفی-محتوایی و با استفاده از نرم افزار (Maxqda12) در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: بررسی کامل‌ترین فرهنگ ضرب‌المثل‌های فارسی مشتمل بر 99621 ضرب‌المثل، نشان داد حدود 991 مورد منطبق با تئوری‌های جرم-شناسی پیشگیری هستند. به‌گونه ‌ای که هر دو شاخۀ پیشگیری غیر-کیفری یعنی پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در ضرب‌المثل‌ها به خوبی نمایان است. در نتیجه می‌توان گفت سه مؤلفۀ هسته‌ای فرد، جامعه و خانواده خلاصۀ مضامین ضرب‌المثل‌های مرتبط با تئوری‌های پیشگیری از جرم را تشکیل می‌‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime prevention based on popular culture

نویسندگان [English]

  • elahe arabshahi kashi 1
  • saeed ghomashi 2
1 Graduated from Kashan University with a master's degree in criminal law and criminology
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of Law, Faculty of Humanities, Kashan University
چکیده [English]

Background and Aim: As a part of popular culture, proverbs contain moral advice and instructions and are the source of change in the literature and moral sciences of nations and can be very effective in crime prevention. This research has been conducted in line with the question of what are the theories of prevention criminology in Persian proverbs, with the aim of reflecting the criminological theories of prevention in them.
Method: The present study was conducted using a qualitative-content method using software (Maxqda12) in three stages of open, axial and selective coding.
Findings and Results: A study of the most complete dictionary of Persian proverbs, including 99621 proverbs, showed that about 991 cases are in accordance with the theories of prevention criminology. In such a way that both branches of non-criminal prevention, namely situational prevention and social prevention, are well visible in the proverbs. As a result, it can be said that the three core components of the individual, society and the family constitute the summary of the themes of the proverbs related to crime prevention theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • society
  • Crime
  • proverb
  • individual