طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بزهکاری با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

جرائم اجتماعی روز به روز در حال افزایش هستند، در این میان توجه به جرائم کودکان و نوجوانان که از آن تحت عنوان بزهکاری یاد می شود به عنوان یکی از مسائل روز دنیای مدرن مورد توجه پژوهشگران اجتماعی می باشد زیرا جرائم کودکی نقش بسیار مهمی در مجرم شدن در بزرگسالی ایفا می کنند و این امر علاوه بر آسیبهایی که به جامعه وارد می کند، فرصت های شغلی مورد تایید جامعه را از افراد می گیرد و به زندگی آنان صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند.بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و طرح الگویی جامع جهت شناسایی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان می باشد.جامعه آماری پژوهش نشریات معتبر علمی ، که طی سالهای 98-1387 منتشر شده ،می باشد،نمونه پژوهش 24مقاله پژوهشی استاندارد است که بعد از رتبه بندی مقالات، مورد استفاده قرار گرفته اند.طرح پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب است.پس از استخراج عوامل موثر بر بزهکاری از بین 24پژوهش منتخب،نهایتا38متغیر شناسایی شدند،پس از تایید این متغیرها توسط خبرگان مورد نظر،این متغیرها در قالب هفت مقوله اصلی طبقه بندی شدند.نتایج تحقیق در قالب هفت عامل مشکلات خانواده،مشکلات نظام تعلیم و تربیت،مشکلات سیستم قضایی،فعالیت‌های فراغتی سازمان نیافته،مسائل اجتماعی ،مسائل فرهنگی و شرایط زیست و مصادیق آنها عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان را تبیین و در قالب الگویی ارائه دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of factors affecting delinquency by meta-combination method

نویسندگان [English]

  • mojgan saeedi 1
  • mehran sohtabzadeh 2
1 university of kashan
2 university of kashan
چکیده [English]

Social crimes are increasing day by day, meanwhile, paying attention to the crimes of children and adolescents, which is referred to as delinquency, is one of the current issues in the modern world for social researchers because child crimes play a very important role in the offender. They play in adulthood and this, in addition to the harm it does to society, deprives people of job opportunities approved by society and causes irreparable damage to their lives. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors. Effective on juvenile delinquency and a comprehensive model plan to identify the factors affecting juvenile delinquency. They have been used. The research design is qualitative and of a hybrid type. After extracting the factors affecting delinquency from among 24 selected studies, finally 38 variables were identified. The results of the research in the form of seven factors of family problems The problems of the education system, the problems of the judicial system, unorganized leisure activities, social issues, cultural issues and living conditions and their examples explained the factors affecting juvenile delinquency and presented them in a model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency
  • Perversion
  • family problems
  • unorganized leisure activities
  • living conditions