خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان دارای والد زندانی با تأکید بر اختلال در کارکرد جامعه‌پذیری خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جمعیت کثیر و رو به افزایش زندانیان موجب شده است که خانواده های بسیاری در پی زندانی شدن پدر/مادر خانواده در معرض آسیب های جدی قرارگیرند، چرا که با زندانی شدن والدین کارکرد های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع را با اشکال مواجه می سازد. همنوا شدن افراد با ارزش ها و هنجار های اجتماعی و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی مستلزم داشتن خانواده ای بهنجار و منسجم است. چنانچه انسجام خانواده دچار اختلال شود و روند جامعه پذیری فرزندان به درستی طی نگردد، کودکان و نوجوانان این خانواده ها در معرض خطر انحراف از مسیر انطباق با ارزش ها و هنجار های پذیرفته اجتماعی قرار گرفته و زمینه گرایش به بزهکاری در آنان تقویت می گردد.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از منظر گرد آوری داده توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. داده های پژوهش به روش میدانی گردآوری شده، و برای این منظور از پرسشنامه بسته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق خانواده زندانیان تهران هستند و نمونه آماری نیز خانواده زندانیان زندان اوین تهران می باشند. در این پژوهش عوامل خطر به عنوان متغیر مستقل و احتمال خطر گرایش به بزهکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. پس از تکمیل پرسشنامه، برای بررسی نرمال بودن متغیر ها در پژوهش از آزمون t تک نمونه ای ، برای محاسبات پایایی از روش آلفای کرونباخ و برای توصیف و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The tendency of children of incarcerated parents to commit crimes as a result of incorrect socialization

نویسندگان [English]

  • seyed ali reza Mircamali
  • fatemeh mahdavi
faculty of law, shahid beheshti university
چکیده [English]

Large and growing population of prisoners has caused that many families be exposed to injury due to imprisonment of a parent. Because with this event various family functions will be impaired and it confuses the way children interact with society. Matching people with social values and norms and successful entry into social life, requires a normal and cohesive family. If family cohesion be impaired and the process of socializing children not going well, the tendency of delinquency will be strengthened in children and adolescents of these kinds of families. This research has been conducted by descriptive-analytical method. 60 families of prisoners have been investigated. For this purpose a questionnaire was used to collect information and then data has been evaluated with the sample t test. The results show that 85 percent of children of incarcerated parents are exposed to negative socialization. Finally the results of this research indicate that children of incarcerated parents are exposed to the risk of delinquency

کلیدواژه‌ها [English]

  • children of incarcerated parents
  • children delinquency
  • Family
  • Socialization