راهبرد بازاریابی اجتماعی در پیشگیری از قاچاق کالا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان اصفهان

چکیده

یکی از راهبردهای تاثیرگذار که می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از قاچاق کالا و سوق دادن جامعه به توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، راهبرد بازاریابی اجتماعی است. یافته‌های متعددی بر اثربخشی رویکرد بازاریابی اجتماعی در حل معضلات اجتماعی تاکید دارند. از سویی بررســی برآوردهای آماری مربوط به حجم کشـفیات قاچاق نشـان می‌دهد که در سـنوات گذشته کشفیات قاچاق روند رو به رشـدی را تجربه کرده و آثار مخربی بر سـلامت اقتصـادی، تولید، اشتغال، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه و تضعیف الگوهای فرهنگی بر جای گذاشته و مبارزه همه جانبه با این پدیده نامطلوب امری ضــروری اســت. این نوشتار درصدد است ضمن معرفی بازاریابی اجتماعی به مثابه رهیافتی مفید در سیاستگذاری معطوف به تغییر رفتار، به تشریح نسبت آن با پیشگیری از قاچاق کالا بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد بکارگیری بازاریابی اجتماعی از راهکارهای مناسب و بسیار موثر برای تغییر داوطلبانه رفتار در گروههای مختلف جامعه می‌باشد و با بهره‌مندی از استراتژی‌های بازاریابی اجتماعی و از طریق تدوین، اجرا و ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی، می‌توان با خلق ارزش، تمایلات رفتاری جامعه هدف را تغییر داد و موجب پیشگیری از قاچاق کالا شد. از این رو لزوم توجه روزافزون مدیران ارشد سازمان‌ها به نقش بی‌بدیل بازاریابی اجتماعی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social marketing strategy in preventing smuggling of goods

نویسنده [English]

  • parvaneh bayatyi
Doctor of Sociology, Azad University of Dehaghan, Isfahan
چکیده [English]

One of the effective strategies that can play a significant role in preventing the smuggling of goods and leading the society to economic and social development and sustainability is the social marketing strategy. Numerous findings emphasize the effectiveness of the social marketing approach in solving social problems. On the other hand, the study of statistical estimates related to the volume of smuggling discoveries shows that in recent years, smuggling discoveries have experienced a growing trend and destructive effects on economic health, production, employment, social, economic and psychological security and weakening cultural patterns on It is necessary to put aside and fight against this undesirable phenomenon. This article aims to introduce social marketing as a useful approach in behavior change-oriented policy, to explain its relationship with the prevention of smuggling of goods. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the type of research that was collected using library resources. Findings show that the use of social marketing is one of the appropriate and very effective strategies for voluntary change of behavior in different groups of society and by benefiting from social marketing strategies and through the development, implementation and evaluation of social marketing mix, By creating value, the behavioral tendencies of the target community can be changed and smuggling can be prevented. Therefore, it is necessary for senior managers of organizations to pay more attention to the irreplaceable role of social marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Social Marketing
  • social marketing mix
  • prevention
  • Smuggling