پیشگیری از جرم از رهگذر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکدۀ حقو و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری از جمله اصول بنیاین راهبردیِ ایین دادرسی کیفری است که همواره یک فرآیند کیفری مبتنی بر نظام دادرسی منصفانه را بنیان می‌نهد. این اصل که در تمامی مراحب و سطوح فرآیند کیفری موضوعیت دارد؛ باید همواره از سوی کلیۀ کنشگران قضایی و پیر قضایی مورد رعایت قرار گیرد. به‌ گونه‌ ای که نقض این اصل از جمله نقض تشریفات دادرسی منصفانه محسوب شده و بدون تردید مورد خدشه بر تصمیمات صادره از مراجع قضایی بوده و آرای قضایی را با بطلان و بی‌ اعتباری مواجه می‌سازد. کارکرد مهم دیگر این اصل که متأثیر از رهیافت‌ ها و دستاورد های دانش جرم‌ شناختی است، پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از وقوع بزه‌دیدگی بوده که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، کنترل اختیارات بی رویه ضابطان دادگستری و مقامات قضایی که بزه دیدگی های ثانویه را نیز به همراه دارد از جمله این مؤلفه ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime prevention through the principle of legality of criminal procedure

نویسندگان [English]

  • Seyed Poria Mousavi 1
  • Mohammad Mehdi Saghian 2
1 Juvenil Criminal Law
2 Faculty of Law
چکیده [English]

The principle of legality of criminal procedure is one of the strategic foundations of this criminal procedure, which always establishes a criminal process based on a fair trial system. This principle, which is relevant at all stages and levels of the criminal process; It must always be observed by all judicial actors and senior judges. In such a way that the violation of this principle, including the violation of due process, is undoubtedly undermined by the decisions issued by the judicial authorities and invalidates the judicial decisions. Another important function of this principle, which is influenced by the approaches and achievements of criminological knowledge, is the prevention of crime and the prevention of victimization, which is the main subject of this article. Accordingly, the control of the excessive powers of judicial officers and judicial authorities, which also entails secondary victims, is one of these components. Accordingly, the control of the excessive powers of judicial officers and judicial authorities, which also entails secondary victims, is one of these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of legality of criminal procedure
  • accused
  • Victim
  • Criminal Process