دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-150 
5. نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

صفحه 71-90

سید علیرضا میرکمالی؛ فاطمه امام بخش لک


6. کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی

صفحه 91-108

شهرام ابراهیمی؛ زهرا بازوبند