دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-136 

مقاله ترویجی

3. تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء

صفحه 33-50

عباس شیری؛ الهام جعفرپورصادق


مقاله ترویجی

6. سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران

صفحه 89-108

علیرضا صالحی؛ محمدعلی شیخ موحد؛ یاسر شاکری


مقاله پژوهشی

7. عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری

صفحه 109-126

علیرضا دربان آستانه؛ احمد ایرانخواه کوخالو؛ حسن مومنی