دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 9-175 

مقاله مروری

4. جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

صفحه 99-124

شهلا معظمی؛ محسن اسماعیلی