راهنمای نویسندگان

فصلنامه «رهیافت پیشگیری از جرم»، مقالات اصیل منتج از یافته‌هاى پژوهشى، مقالات مرورى (نظام‌مند  و فراتحلیل و... ) و مقالات موردى در حوزه پیشگیری از جرم را به چاپ مى رساند. مقالات اصیل و پژوهشى در اولویت قرار دارند.

با توجه به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در فصلنامه هاى علمى پژوهشى که حداقل 6 مقاله چاپ مى‌نمایند، در هر شماره تنها مى‌توانند یک مقاله مرورى چاپ کنند. از این رو درصورت تصویب مقاله‌هاى مرورى در هر شماره یک مقاله و در سال 4 مقاله چاپ خواهد شد. در نتیجه، در صورت تصویب مقالات مرورى، فاصله پذیرش، داورى تا چاپ زیاد خواهد بود.

مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلى یا خارجى چاپ شده باشد. هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامى که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به نشریة دیگرى جهت چاپ ارسال نفرمایند.

شیوه ارزیابى مقالات: مقالات ارسالى که شرایط پذیرش را احراز کنند، براى داوران همتراز، همتا و خبره در آن موضوع ارسال مى‌شوند. داوران محترم، علاوه بر ارزشیابى کیفى مقالات، راهبردهاى سازند‌ه‌اى نیز پیشنهاد می‌کنند. پیشنهادهاى داوران محترم به‌طورکامل، اما بدون ذکر نام داور، براى نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

مراحل و شرایط پذیرش و چاپ مقاله:

دریافت مقاله تنها از طریق سامانه فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم در فضای اینترنت به آدرس www.jcpa.ir امکان‌پذیر است.

مقالة دریافتى با الگو و ساختار نشریه و زمینه‌هاى نشریه بررسى مى‌شود. در صورت عدم مطابقت مقاله در قالب نشریه، مقاله مورد نظر رد و به نویسندة مسئول اعلام خواهد شد.

مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

مقالات تأیید شده براى حداکثر 3 داور تخصصى ارسال مى شود.

در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نویسندة مسئول اعلام می‌شود.

مقاله اصلاح شده دوباره باید به از طریق سامانه ارسال شود.

مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

براى کنترل و تأیید نهایى، مقالة صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.

مقالة نهایى پس از صفحه آرایى کامل نشریه، براى چاپ ارسال مى شود.

موارد کلى:

مقالات برگرفته از رساله یا پایان‌نامة دانشجویان با نام دانشجو، استاد راهنما، مشاوران و با مسئولیت استاد راهنما منتشر مى‌شوند. چنانچه مخارج تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه هایى تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پانویس صفحه اول درج شود.

مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهدة نویسندگان مقاله است. نویسندگان باید تعهد کنند که مقاله همزمان به سایر نشریات ارسال نمى‌شود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایى نیز اقدام به ارسال آن نمى‌کنند.

فصلنامه از چاپ مقالات ترجمه‌اى معذور است.

چاپ هرگونه مطلبی در مجله منوط به رعایت معیارهاى اخلاقی است.

نشریه حق هرگونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دریافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

چاپ مقاله‌هایى که در همایش‌ها به‌صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است، مشروط بر اینکه در قالب ساختار نشریه درآید بلاملانع است.

توجه: براى جلوگیرى از تأخیر در مطرح‌شدن مقاله در هیئت تحریریه، داورى و ویرایش علمى و ادبى و انتشار به‌موقع پیشنهاد مى‌شود قالب فصلنامه، نحوة استناددهى و منبع نویسى، رعایت موارد ویرایشى و نکات مطرح شده دقت شود.

 

شیوه‌نامه ارسال مقاله به فصلنامه رهیافت پیشگیری

پژوهشگران و نویسندگان محترم:

لطفاً پژوهش‌های خود را در قالب بخش‌های زیر به‌طور کامل تدوین و تنظیم کرده و به فصلنامه ارسال فرمایید:

1. صفحه عنوان: در تمام مقاله نوع فونت «B Nazanin Bold» است. عنوان مقاله با اندازه 14، نام و نام خانوادگى نویسنده (نویسندگان) اندازه 13، درجه علمى، نشانی دقیق (کدپستى، تلفن، نمابر و رایانامه)، نویسنده مسئول و تاریخ ارسال با اندازه 11 و در پاورقی نوشته شود.

2. چکیده: (14 تا 16 سطر: 250 تا 300 کلمه)

چکیده فارسى و انگلیسى مقاله به‌صورت ساختارمند و در مطابقت کامل با یکدیگر تهیه شود و دربرگیرنده: زمینه و هدف: شامل ورود به موضوع و هدف در 3 یا 4 سطر؛ روش‌شناسی: نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل در 3 یا 4 سطر؛ یافته‌ها: نتایج آزمون‌های آماری پژوهش در 3 یا 4 سطر؛ نتایج: نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش در 3 یا 4 سطر و کلیدواژه‌ها: در حد 5 تا 7 اصطلاح یا کلمه.

3. مقدمه: (5 تا 7 صفحه)

شامل: بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف و پرسش‌های پژوهش، پیشینه (پیشینه پژوهش به‌صورت «نام نویسنده، سال انتشار‏، عنوان پژوهش، هدف، روش و نتایج آن نوشته شود» و به‌ترتیب سال انتشار و داخلی و خارجی بودن آورده شود)، مبانی نظری، مفاهیم، نظریه‌های مربوطه، فرضیه‌ها و الگوی مفهومی پژوهش.

4. روش‌شناسی: (1 صفحه)

شامل: روش و نوع پژوهش، طرح پژوهش، زمان و مکان اجراى پژوهش، جامعه آمارى و حجم نمونه، روش نمونه‌گیرى، نحوه جمع‌آورى داده‌ها، ابزار اندازه‌گیرى و آزمون‌هاى آمارى مرتبط.

5. یافته‌ها: (3 تا 4 صفحه)

نتایج دقیق یافته‌هاى مهم، با رعایت اصول علمى و همچنین با استفاده از جداول و نمودارهاى لازم، شامل: یافته‌های توصیفی (جمعیت‌شناختی و...)، یافته‌های تحلیلی (حاصل از آزمون فرضیه‌ها و...) و یافته‌های حاصل از تحلیل مسئله و موضوع در مقالات مروری.

6. بحث و نتیجه‌گیری: (2 تا 3 صفحه)

اشاره به نتایج پژوهش حاضر، آثار و اهمیت یافته‌هاى پژوهش و یافته‌هاى پژوهش‌هاى مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیرى و کاربرد علمى یافته‌ها و ارائه رهنمودهاى لازم براى ادامه پژوهش.

7. پیشنهادها: (1 صفحه)

در راستای اهداف و نتایج پژوهش به‌صورت کاملاً کاربردی.

8. محدودیت‌ها: (حداکثر 5-8 سطر) (در صورت لزوم)

9. سپاسگزاری: قدردانى از کلیه افراد، سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در پژوهش نقش داشته‌اند.

10. فهرست منابع: به تفکیک فارسى و سپس انگلیسى و یا سایر زبان ها قرار گیرد (اصلاح براساس آخرین شیوه‌نامه APA).

سایر موارد کلی

الف. ارجاعات: ارجاعات در متن مقاله باید براساس شیوه‌نامه APA (ویرایش 2018) نوشته شود. این شیوه به‌صورت داخل پرانتز (مؤلف تاریخى) است. نمونه: «اما چنانچه بتواند با ترکیب کردن دو دسته پژوهش کمی و کیفی به بررسی پدیده بپردازد، درک بهتری از پدیده خواهد داشت» (بازرگان، 1387، ص 84).

ب. متن مقاله: متن مقاله حداکثر در 7000 کلمه با نرم‌افزار Word2010، حاشیه‌گذاری از طرفین 5/2 سانتی‌متر، از بالا و پایین 3 سانتی‌متر و فاصله خطوط 15/1 و با قلم BNazanin و اندازه 13 و متن انگلیسی با فونت TimesNewRoman اندازه 11 تنظیم و ارسال شود.

پ. پاورقی: در پاورقی کلمات فارسی با قلم BNazanin و اندازه 11 و متن انگلیسی با فونت TimesNewRoman اندازه 9 تنظیم و ارسال شود.

ت. معادل لاتین اسامی خارجی: اسامی نویسندگان خارجی در متن به فارسی نوشته شده و معادل لاتین آنها در پاورقی نوشته شود.

- لطفا بررسی کنید تا همه منابع به‌صورت همزمان هم در متن و هم در فهرست منابع پایانی آورده شده باشد.

- در فهرست منابع، مقالات نشریات (مجله، فصلنامه، دوفصلنامه و...) حتماً چندمین سال انتشار نشریه، شماره نشریه، صفحات چاپ مقاله در نشریه نوشته شود. مثال: فصلنامه رهیافت پیشگیری. 1(1)، صص 35-62.

- در ارجاع‌دهی درون‌متنی به نام خانوادگی کلیه نویسندگان اشاره شود نه به‌صورت نویسنده و سایر همکاران: (جهانشیری، حسینی و ابراهیمی، 1394، ص 22)، ضمناً از عبارت همان در ارجاع‌دهی استفاده نشود: (همان، 22). در صورت تکرار منبع، از روش عنوان نویسنده و همکاران استفاده شود: (جهانشیری و همکاران، 1394، ص 22).

- کلیه اعداد و کاراکترهای لاتین (ویرگول، نقطه و ممیز) داخل متن و جداول به‌صورت فارسی نوشته شود و تدوین شکلی ستون جداول از راست به چپ باشد.

- اصطلاحات موجود در داخل متن به‌صورت صحیح اصلاح شود. مثال: مجرمین، متهمین، سارقین، مامورین و ... به‌صورت: مجرمان، متهمان، سارقان، مأموران و... / نتیجه ی، پدیده ی، توسعه ی و... به‌صورت نتیجه، پدیده، توسعه و...

ج. شیوه‌نامه تنظیم فهرست منابع به‌طور خلاصه، به‌صورت زیر است:

1. کتاب:

الوانى، سیدمهدى. (1385). مدیریت عمومى (ویرایش 2). تهران: نشر نى.

آون، هیوز. (1383). مدیریت دولتى نوین: نگرشى راهبردى (استراتژیک) سیراندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها. سیدمهدى الوانى، سهراب خلیلى شورینى و غلام‌رضا معمارزاده. (مترجمان). تهران: مروارید (نشر اثر اصلى 2003).

Berg, I. (1981). Sociological perspectives on labor market. New York: Academic Press.

2. مقاله:

مقالاتى که در اینترنت موجود هستند پیوند آنها در اینترنت، (به‌ویژه doi )در پایان مقاله نوشته شود:

خاقانى‌زاده، مرتضى؛ عبادى، عباس؛ سیرتى، مسعود و رحمانى، منظر. (1387). بررسى رابطه استرس شغلى و کیفیت زندگى پرستاران شاغل در بیمارستان‌هاى منتخب نیروهاى مسلح. مجله طب نظامى، 10(3)، صص 175-183. قابل بازیابى از:

www.militarymedj.ir/browse.php?a_code=A1.204.10&slc_lang=fa&sid=1

Tamrin, S. B. M., Yokoyama. (2007). The association between risk factors and low back pain among commercial vehicle drivers in peninsular Malaysia: A preliminary result. Industrial Health, 45(2), pp 268-278. doi: 10.2486/indhealth.45.268.

3. رساله و پایان‌نامه:

بختیارى، حسن. (1388). طراحى و تبیین الگوى توانمندسازى فرماندهان و مدیران ناجا (رساله دکترا). دانشگاه عالى دفاع ملى، تهران.

حسنى، على‌کاظم. (1382). بررسى عوامل درون‌سازمانى مؤثر بر ارتقاى عزت ناجا (از دیدگاه رؤساى کلانتری‌هاى تهران بزرگ) (پایان‌نامه کارشناسى ارشد). دانشگاه علوم انتظامى امین، دانشکده فرماندهى و ستاد. تهران.

4. نمونه ترجمه منابع فارسى:

Abdi, H. , & Shahbazi, L. (2001). Correlation between occupation stress in nurses at intensive care unit with job burnout. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. 9(3), pp 58-63 [Farsi]. Retrieved from http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=39490

Alvani, S. M. (2006). General Management (2nd ed. ). Tehran: Nashre Ney.

 

وبگاه نشریه: http://jcpa.ir

رایانامه نشریه: jcpa.jrl@gmail.com

شماره تماس دبیر تخصصی در شبکه های اجتماعی (واتساپ): 09393038902

نکته: مقاله از طریق وبگاه نشریه دریافت می‌شود و از همان طریق نیز قابل پیگیری است.