اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر الفت

قوه قضائیه

olfatchmail.ir

سردبیر

دکتر ولی رستمی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

هیات دبیران

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالعلی توجهی

​دکترای حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

atavajohiyahoo.com

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

دکتر عباس شیری

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ashiriut.ac.ir

دکتر محمد فرجیها

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

farajihaymodares.ac.ir

دکتر علی محبی

علوم تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

mohebbiarryahoo.com

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

a.h.najafisbu.ac.ir

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم داودی

مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

davoodi57chmail.ir