اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اصغر جهانگیر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

scpd.eadl.ir
motaleatscpd.ir

سردبیر

دکتر معصومه اسماعیلی (استاد روانشناسی و علوم تربیتی و رئیس انجمن مشاوره ایران)

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

m.esmaeiliut.ac.ir


رئیس انجمن مشاوره ایران

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

borjaliatu.ac.ir

دکتر ,علی اکبر فرح زادی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

aliakbar.farahzadiyahoo.com

دکتر ناصر قاسمی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی عضو گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

dr.ghasemi76gmail.com

دکتر عبدالله معتمدی

روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

a_moatamedyyahoo.com

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

m.esmaeiliut.ac.ir

دکتر فرید محسنی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

mohseniujsas.ac.ir

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دبیر تحریریه

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم داودی

مدیریت پیشگیری از جرم استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

davoodi57chmail.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی جاوید

زبان انگلیسی عضو هیئت علمی

mjavid57yahoo.com

ویراستار ادبی

راحله قنبری طامه

معارف اسلامی - دین شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

rghanbari62chmail.ir