اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر الفت

قوه قضائیه

olfatchmail.ir

سردبیر

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

m.esmaeiliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

borjaliatu.ac.ir

دکتر ,ولی رستمی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

دکتر عباس شیری

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ashiriut.ac.ir

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دکتر عبدالله معتمدی

روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

a_moatamedyyahoo.com

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دکتر اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

varvaeigmail.com

دبیر تحریریه

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم داودی

مدیریت پیشگیری از جرم استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

davoodi57chmail.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی جاوید

زبان انگلیسی عضو هیئت علمی

mjavid57yahoo.com

ویراستار ادبی

راحله قنبری طامه

معارف اسلامی - دین شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

davoodi84gmail.com