اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر الفت

قوه قضائیه

olfatchmail.ir

سردبیر

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

m.esmaeiliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

borjaliatu.ac.ir

دکتر ,ولی رستمی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

دکتر عباس شیری

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ashiriut.ac.ir

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دکتر محمدعلی معتمدی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

a_moatamedyyahoo.com

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دکتر اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

varvaeigmail.com

دبیر تحریریه

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم داودی

مدیریت پیشگیری از جرم استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

davoodi57chmail.ir