اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدباقر الفت

قوه قضائیه

olfatchmail.ir

سردبیر

دکتر اکبر وروایی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

varvaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر معصومه اسماعیلی

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

m.esmaeiliut.ac.ir

دکتر ,ولی رستمی

​دکترای حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

حقوق خصوصی عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

دکتر عباس شیری

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ashiriut.ac.ir

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

mohsenitut.ac.ir

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

a.h.najafisbu.ac.ir

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم داودی

مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

davoodi57chmail.ir