اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حبیب محمدعلیزاده اشکلک

حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری

hmohammadaligmail.com

سردبیر

دکتر معصومه اسماعیلی (استاد روانشناسی و علوم تربیتی و رئیس انجمن مشاوره ایران)

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

masesmaeilyyahoo.com


رئیس انجمن مشاوره ایران

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

borjaliatu.ac.ir

دکتر ,علی اکبر فرح زادی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

farahzadiujsas.ac.ir

دکتر ناصر قاسمی

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی عضو گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

dr.ghasemi76gmail.com

دکتر عبدالله معتمدی

روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

a_moatamedyyahoo.com

دکتر یونس نوربخش

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

ynourbakhshut.ac.ir

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mkhashigmail.com

دکتر معصومه اسماعیلی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

masesmaeilyyahoo.com

دکتر فرید محسنی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

farid.mohseni90gmail.com

دکتر غلامرضا محمدنسل

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

g_mnaslyahoo.com

دبیر تحریریه

دکتر محمود مهدوی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

mahmahdavi46ut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم داودی

مدیریت پیشگیری از جرم استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

davoodi57chmail.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی جاوید

زبان انگلیسی عضو هیئت علمی

mjavid57yahoo.com

ویراستار ادبی

راحله قنبری طامه

معارف اسلامی - دین شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

rghanbari62chmail.ir