اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر معصومه اسماعیلی (استاد روانشناسی و علوم تربیتی و رئیس انجمن مشاوره ایران)

روانشناسی و علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
و
رئیس انجمن مشاوره ایران

masesmaeilyyahoo.com


رئیس انجمن مشاوره ایران