نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون نگرش دینی تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]
 • آسیب های اجتماعی سایبری یا مجازی فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • آسیب‌های اخلاقی راهبردهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 13-38]
 • آسیب های نوپدید فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • آمار ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 129-150]
 • آموزش جرم بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 69-88]
 • آموزش و دانش‌آموزش بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]

ا

 • اتباع بیگانه تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]
 • اجبار والدینی پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 151-168]
 • ارتشاء تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]
 • اصلاح فرایند نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]
 • اصلاح و درمان سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • اصول معماری جرم‌ستیز پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‌ستیز (مورد مطالعه: منطقه نیاوران و باقرشهر) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 13-32]
 • اطفال و نوجوانان بررسی جرم‌شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]
 • اعتیاد پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • اعتیاد علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد‌مخدر و راهکارهای پیشگیری و مقابله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 89-108]
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 77-96]
 • افتراقی‌سازی دادرسی بررسی جرم‌شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]
 • اماکن آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • امر به معروف کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • امنیت نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 121-138]
 • امنیت اخلاقی راهبردهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 13-38]
 • امید ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • اندازه گیری امور اعتقادی تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]
 • اولویت فراقوه‌ای سرمقاله: پیشگیری از جرم اولویت فراقوه‌ای و مشارکتی جامعه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 7-10]
 • ایران سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • اینترنت هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]

ب

 • بازپروری سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • بازخوردگیری نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]
 • باز ساخت تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]
 • بازنمایی رسانه‌ای بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 69-88]
 • باقرشهر پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‌ستیز (مورد مطالعه: منطقه نیاوران و باقرشهر) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 13-32]
 • بانکداری الکترونیکی نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 121-138]
 • بانک مرکزی مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • بایسته‌های مدیریت پیشگیری از وقوع جرم سرمقاله: بایسته‌های مدیریت پیشگیری از وقوع جرم [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 7-10]
 • برچسب‌زنی مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • برنامه‌های پیشگیرانه موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-36]
 • بزه‌دیدگی ثانویه نقش ضابطان قضایی در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه ناشی از جرائم جنسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • بزهکار پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‌ستیز (مورد مطالعه: منطقه نیاوران و باقرشهر) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 13-32]
 • بزه کاری پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 151-168]
 • بزهکاری بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • بزهکاری نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • بزهکاری نوجوانان نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]

پ

 • پارادایم مروری بر دیدگاه‌های جامعه‏ شناختی در مورد فساد اداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-98]
 • پایا سازی تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]
 • پرخاشگری تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-76]
 • پژوهش نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 169-179]
 • پلیس نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • پلیس نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-118]
 • پلیس سایبری موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-36]
 • پوشش زنان عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 51-72]
 • پوشش زنان عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • پیش‌بینی گرایش پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • پیشگیری بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • پیشگیری پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • پیشگیری راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • پیشگیری بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • پیشگیری پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 99-120]
 • پیشگیری نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-118]
 • پیشگیری آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • پیشگیری اجتماعی پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • پیشگیری اجتماعی پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 77-96]
 • پیشگیری اجتماعی از جرم شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • پیشگیری اجتماعی از جرم کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • پیشگیری از اعتیاد پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • پیشگیری از اعتیاد علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد‌مخدر و راهکارهای پیشگیری و مقابله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 89-108]
 • پیشگیری از بزهکاری نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • پیشگیری از جرائم دموکراسی زیست محیطی، راهکار پیشگیری مشارکتی از جرائم علیه محیط زیست [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 7-10]
 • پیشگیری از جرم نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 169-179]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری اقتضایی از کج‌روی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 121-142]
 • پیشگیری از جرم نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]
 • پیشگیری از جرم نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 121-138]
 • پیشگیری از جرم سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • پیشگیری از جرم شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • پیشگیری از جرم سرمقاله: پیشگیری از جرم اولویت فراقوه‌ای و مشارکتی جامعه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 7-10]
 • پیشگیری از جرم چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 73-88]
 • پیشگیری از جرم پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-56]
 • پیشگیری از جرم وضعیت‌شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 119-126]
 • پیشگیری از جرم واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 119-146]
 • پیشگیری از جرم نقش ضابطان قضایی در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه ناشی از جرائم جنسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • پیشگیری از جرم رسیدگی ترمیمی به جرائم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌‌های مدارس [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • پیشگیری از جرم کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • پیشگیری از فرار راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • پیشگیری از وقوع جرم نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • پیشگیری از وقوع جرم ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • پیشگیری از وقوع جرم تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]
 • پیشگیری از وقوع جرم سرمقاله: سرمایه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 7-10]
 • پیشگیری اقتضایی پیشگیری اقتضایی از کج‌روی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 121-142]
 • پیشگیری مشارکتی دموکراسی زیست محیطی، راهکار پیشگیری مشارکتی از جرائم علیه محیط زیست [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 7-10]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 77-96]

ت

 • تجهیزات الکترونیک آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • تحلیل محتوا وضعیت‌شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 119-126]
 • تسامح صفر مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • تعاملات جنسیتی آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]
 • تعامل برون‌سازمانی رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]
 • تعامل برون‌سازمانی رسمی و غیررسمی رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]
 • تعزیرات کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • تغییرات خانواده آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]
 • تغییر نظام ارزشی جامعه تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]
 • تفکیک قوا نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • تمایلات جنسی آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]
 • تنظیم شناختی هیجان پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • توافق بین الدول حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 77-96]
 • توانمند‌سازی شهروندان تأثیر توانمند‌سازی شهروندان در کاهش فساد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]

ج

 • جامعه شناسی خانواده بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 21-34]
 • جرائم ارزی مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • جرائم جنسی نقش ضابطان قضایی در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه ناشی از جرائم جنسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • جرائم دموکراسی زیست محیطی دموکراسی زیست محیطی، راهکار پیشگیری مشارکتی از جرائم علیه محیط زیست [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 7-10]
 • جرائم علیه امنیت اخلاقی سایبری موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-36]
 • جرائم نوجوانان رسیدگی ترمیمی به جرائم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌‌های مدارس [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • جرایم- امنیت اخلاقی- فضای مجازی جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • جرایم جنسی پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 77-96]
 • جرایم خشون تآمیز ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 129-150]
 • جرایم زیست محیطی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • جرایم سایبری نقش بانک‌ها در پیشگیری از جرایم بانکداری الکترونیکی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 121-138]
 • جرایم سایبری سرمقاله: فضای مجازی، فرصت بی‌نظیر بهره‌وری و گستره نامحدود جرایم سایبری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 7-10]
 • جرایم سرقت به عنف تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • جرایم مواد مخدر تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • جرم رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 13-32]
 • جرم کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • جرم اقتصادی حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 39-62]
 • جرم پولشویی پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-56]
 • جرم‌شناسی فرهنگی تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]
 • جرم کلاهبرداری پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-56]
 • جهانی شدن فرهنگی آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 147-174]
 • جوانان و نوجوانان علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد‌مخدر و راهکارهای پیشگیری و مقابله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 89-108]

چ

 • چالش‌های پیشگیری از جرم چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 73-88]
 • چیدمان فضا تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]

ح

 • حاشیه نشینی رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 13-32]
 • حقوق بشر حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 77-96]
 • حقوق شهروندی تأثیر توانمند‌سازی شهروندان در کاهش فساد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • حقوق عامه فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 55-89]
 • حقوق کیفری اقتصادی حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 39-62]
 • حقوق مدنی فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 55-89]
 • حقوق مردم حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 77-96]
 • حقوق هم نوعان (انسان/ بشر/ آدم و بنی آدم) حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 77-96]
 • حمایت از زنان پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]

خ

 • خاستگاه فرهنگی رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 13-32]
 • خانواده پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • خدمت عمومی بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • خرده فرهنگ فساد تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]
 • خشونت ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 129-150]
 • خشونت خانگی پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • خطرپذیری پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • خطرپذیری نوجوانان پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • خودکارامدی و بهزیستی معنوی ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • خود کنترلی پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 151-168]

د

 • دانش‌آموزان رسیدگی ترمیمی به جرائم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌‌های مدارس [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • دانش‌آموزان دبیرستانی پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • دانش خصوصی پلیسی شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • دستاوردهای پژوهشی وضعیت‌شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 119-126]
 • دولت الکترونیک پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 99-120]
 • دین هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]

ر

 • رانندگان مقصر راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • راهبرد راهبردهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 13-38]
 • راهکارهای پیشگیرانه تأثیر توانمند‌سازی شهروندان در کاهش فساد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • رسانه های مجازی تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 45-54]
 • رسیدگی ترمیمی رسیدگی ترمیمی به جرائم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌‌های مدارس [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • رضایت از زندگی ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • رمزارز پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-56]
 • روابط بین نسلی بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 21-34]
 • رواسازی تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]
 • روان‌درمانی یکپارچه‌توحیدی تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-76]
 • رویکرد جامعه‏ شناختی مروری بر دیدگاه‌های جامعه‏ شناختی در مورد فساد اداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-98]
 • رویکرد چند نهادی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-36]

ز

 • زندان سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • زندانیان تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-76]

س

 • ساختار فضایی تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • سازگاری تاثیر روان‌درمانی یکپارچه توحیدی بر سازگاری و پرخاشگری مردان ساکن در ندامتگاه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 57-76]
 • سازه جامعه‌شناختی تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]
 • سبک زندگی ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • سبک زندگی عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 51-72]
 • سبک زندگی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • سخن مدیر مسئول سخن مدیر مسئول؛ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 3-3]
 • سرقت نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-118]
 • سرقت آسیب‌شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت در اماکن تجاری (شهرستان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • سرمایه اجتماعی سرمقاله: سرمایه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 7-10]
 • سرمقاله سرمقاله: فضای مجازی، فرصت بی‌نظیر بهره‌وری و گستره نامحدود جرایم سایبری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 7-10]
 • سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • سیاست جنایی تقنینی پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • سیاست کیفری ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 129-150]
 • سیاست کیفری بررسی جرم‌شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]
 • سیاست های پیشگیرانه فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • سیاس تهای جامع نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • سیاست های سلبی/ ایجابی فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • سیستم نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]
 • سیمای جنایی واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 119-146]

ش

 • شاخص کمی ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 129-150]
 • شبکه های اجتماعی بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 21-34]
 • شبکه‌های اجتماعی زنان عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 51-72]
 • شبکه های اجتماعی زنان عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • شبک ههای اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 45-54]
 • شخصیت جنایی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]
 • شفافیت پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 99-120]
 • شفافیت حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 39-62]
 • شهر تهران تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]
 • شهر تهران تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-40]
 • شهرستان کوار واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 119-146]
 • شهرستان محلات علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد‌مخدر و راهکارهای پیشگیری و مقابله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 89-108]
 • شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]

ص

 • صحنه تصادف راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-50]
 • صرافی‌های رمزارز پیشگیری از جرائم پولشویی و کلاهبرداری در بستر استفاده از رمزارزهای جهانی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-56]
 • صلاحیت فراگیر بررسی جرم‌شناختی مادۀ 599 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 53-68]

ض

 • ضابطان قضایی نقش ضابطان قضایی در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه ناشی از جرائم جنسی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]

ظ

 • ظرفیت جنایی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]

ع

 • عدالت ترمیمی مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 77-96]
 • عدالت ترمیمی نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-118]
 • علم‌سنجی وضعیت‌شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 119-126]
 • عناوین مجرمانه واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 119-146]
 • عوام‌گرایی کیفری بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 69-88]

ف

 • فرمان 8 ماده ای فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 55-89]
 • فرهنگ سیاست های اصلاح و درمان فرهنگ محور در زندان های ایران [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 89-108]
 • فساد پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 99-120]
 • فساد مروری بر دیدگاه‌های جامعه‏ شناختی در مورد فساد اداری [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 73-98]
 • فساد تأثیر توانمند‌سازی شهروندان در کاهش فساد [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 63-80]
 • فساد اداری بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • فساد اداری تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]
 • فساد سازمانی پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 99-120]
 • فضای سایبری فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 89-106]
 • فضای مجازی تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 45-54]
 • فضای مجازی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]
 • فضای مجازی رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]
 • فضای مجازی سرمقاله: فضای مجازی، فرصت بی‌نظیر بهره‌وری و گستره نامحدود جرایم سایبری [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 7-10]
 • فضای مجازی راهبردهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 13-38]
 • فوکو ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]

ق

 • قانون اساسی نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • قوه قضاییه نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]

ک

 • کاهش جرم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‌ستیز (مورد مطالعه: منطقه نیاوران و باقرشهر) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 13-32]
 • کج‌روی پیشگیری اقتضایی از کج‌روی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 121-142]
 • کرامت انسانی فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟ [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 55-89]
 • کسب و کار تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 45-54]
 • کلاهبرداری رایانه‌ای رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]
 • کودک پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 77-96]

گ

 • گرایش به بزهکاری تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]
 • گفتمان پیشگیری ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]

ل

 • لاکلو و موف ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]

م

 • مجازات‌های تکمیلی کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • محله‌های فرودست نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله‌های فرودست شهری اراک [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 97-118]
 • محیط زیست سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جرایم زیست محیطی با رویکرد پیشگیرانه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]
 • محیط زیست دموکراسی زیست محیطی، راهکار پیشگیری مشارکتی از جرائم علیه محیط زیست [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 7-10]
 • مدارس رسیدگی ترمیمی به جرائم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌‌های مدارس [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • مدیریت پیشگیری چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 73-88]
 • مدیریت پیشگیری از جرم رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 41-60]
 • مزاحمت جنسی عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 51-72]
 • مزاحمت جنسی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • مستخدم عمومی بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 23-48]
 • مشارکت چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 73-88]
 • مشارکت موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-36]
 • مشارکت اجتماعی عوامل مؤثر بر مزاحمت جنسی زنان در شهر خرمآباد [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 51-72]
 • مشارکت اجتماعی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری اجتماعی در نواحی پیراشهری [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 109-126]
 • مشارکت جامعه سرمقاله: پیشگیری از جرم اولویت فراقوه‌ای و مشارکتی جامعه [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 7-10]
 • مشارکت مردمی نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • مشخصات مرتکبان واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 119-146]
 • معنویت ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • مناسبات خانوادگی بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 21-34]
 • منش هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]
 • مهاجرت رابطه خاستگاه فرهنگی مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 13-32]
 • مهاجرت تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]
 • مهارت های پلیسی شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • مهارت‌های زندگی بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 51-72]
 • مهارت های مدیران اجرایی شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 33-52]
 • مواد‌ مخدر علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان محلات به مواد‌مخدر و راهکارهای پیشگیری و مقابله [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 89-108]
 • مواد مخدر پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش‌آموزان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 109-130]
 • موانع کاربست نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 169-179]
 • میدان هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]

ن

 • نظارت نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • نقض دادرسی عادلانه بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 69-88]
 • نهادهای دولتی چالش‌های پیشگیری از جرم از طریق مشارکت نهادهای دولتی [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 73-88]
 • نهی از منکر کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 109-128]
 • نوجوان پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرایم جنسی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 77-96]
 • نوجوانان تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 11-35]
 • نوجوانان نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-90]
 • نوجوانان دختر پیش‌بینی گرایش به خطرپذیری نوجوانان دختر شهر تهران براساس مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-76]
 • نیاوران پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جرم‌ستیز (مورد مطالعه: منطقه نیاوران و باقرشهر) [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 13-32]

و

 • واکنش‌های غیرکیفری کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • واکنش‌های کیفری کیفرشناسی ماهیت مجازات های تکمیلی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 91-108]
 • وضعیت پیش جنایی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 13-32]
 • وضعیت‌شناسی وضعیت‌شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 119-126]
 • ویژگی‌های فرهنگی تأثیر فرهنگ در فساد اداری با تأکید بر جرم ارتشاء [دوره 1، شماره 4، 1397، صفحه 33-50]

ه

 • هراس اخلاقی بررسی آثار بازنمایی جرم در اخبار و گزارش‌های رسانه‌‌ای با تأکید بر پیشگیری از جرم [دوره 2، شماره 3، 1398، صفحه 69-88]
 • هنجاریابی تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی [دوره 0، شماره 1، 1396، صفحه 107-128]
 • هویت هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]
 • هویت دینی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت [دوره 0، شماره 2، 1396، صفحه 49-76]