داوران

نام داور سمت / سازمان
شهرام ابراهیمی
محمداحسان ابراهیمی دکتری حقوق جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران
علی افراسیابی دانشگاه پلیس
شایان اکبری پژوهشگر دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
عباسعلی اکبری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین ایارگر حقوق جزا و جرم شناسی
علی باصری هئیت علمی دانشگاه ازاد تهران مرکزی
علیرضا باوی دادگستری استان خوزستان
ناصر بیات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
پروانه بیاتی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان اصفهان
محمدرضا پورغلامی گروه جغرافیا،دانشکده دافوس،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
محمدرضا پویافر
الهام جعفرپورصادق دانشگاه تهران
سید سعید حسینی زاده آرانی دانشگاه کاشان
عباس خسروانی پژوهشگر آزاد
ابراهیم داودی دانشگاه علوم انتظامی امین
صیاد درویشی استادیار دانشگاه علوم انتظامی
ابراهیم رجبی تاج امیر حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
ایوب سخایی مدرس و پژوهشگر اجتماعی
فریبا شایگان جامعه شناس دانشگاه علوم انتظامی امین
مسعود شریعتی هیئت علمی
حسین طاهری گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی امین
سبحان طیبی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
جواد عینی پور عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
موسی قاسم لو دانشگاه علوم انتظامی
میرعظیم قوام حقوق جزا و جرم شناسی
محسن کلانتری دکتری، دانشیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
علی محبی گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین
مریم محقق داماد هیات علمی دانشگاه امام صادق
غلامرضا محمدنسل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
عبدالرحمن میرزاخانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین گروه پیشگیری از جرم
محمد میرزایی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
حمید وطن خواه استادیار گروه پیشگیری دانشگاه علوم انتظامی امین/ پژوهشگر ارشد و دبیر مرکز پایش و سنجش مرکز مطالعات راهبردی ناجا