دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-156 

مقاله مروری

2. حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی

صفحه 39-62

محمدامین طاهری نسب؛ جعفر حسنی


3. تأثیر توانمند‌سازی شهروندان در کاهش فساد

صفحه 63-80

محمود شفیعی؛ مسلم آقایی طوق؛ محمدوزین کریمیان


مقاله ترویجی

6. واکاوی سیمای جنایی شهرستان کوار با رویکرد پیشگیری از جرم

صفحه 119-146

مدیر نشریه؛ قاسم محمدی اکبرآبادی؛ شهلا معظمی