سخن مدیر مسئول؛

دوره 0، شماره 1، آذر 1396، صفحه 3-3

محمدباقر الفت


سخن سردبیر

دوره 0، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 6-6

امیر رضایی


تبیین نقش نورپردازی جداره های شهری در کاهش جرم خیزی و ارتقا امنیت در بافتهای فرسوده

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 11-40

الهام پورمهابادیان؛ مریم افشاری؛ مصطفی کاظمی


تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

دوره 1، شماره 4، دی 1397، صفحه 13-32

محمود مهدوی؛ الهام شریفی راینی


موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-36

باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری