نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب
پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته
به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار
جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است
که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Law on Crime Prevention

چکیده [English]

Clause 5 of Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran in 1980 provided one of the functions of the judiciary to prevent crime. Subsequently, several ordinary laws, tasks within the framework of crime prevention, are considered for various institutions and organizations. Laws were also passed that indirectly, in some cases, crime prevention is the responsibility of  institutions affiliated with the executive branch. These developments have never been approved by the judiciary for the same purpose. However, the provisions on punishment, reprisal, imprisonment and so on are related to criminal prosecution and the judiciary, but independent laws were not approved in this regard. At least since 2005, the judiciary has been seeking to come up with a comprehensive bill for the full implementation of paragraph 5 of Article 156 of the Constitution and to be approved by the Islamic Consultative Assembly, which has so far failed. This crime prevention law, as well as the Law on the Prevention of Crime, of 2015/8/29 Saturday August, did not materialize, and in fact the law of the Supreme Council for the Prevention of Crime was established. The study of changes to the crime prevention law, the crime prevention law adopted in 2015/9/4 Friday September and the description of the tasks of the Supreme Council for the Prevention of Crime are among the most important issues to be considered in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • Judiciary
  • Constitution
  • Separation of Power
  • High Council for Crime Prevention
  • Comprehensive Policies
  • monitoring
  • Public Participation
منابع:
. 1. ابراهیمی، شهرام: جر مشناسی پیشگیری، ج اوّل، چاپ چهارم، نشر میزان، بهار 1396
2. بابایی، محمد علی: پیشگیری از تکرار جرم، مندرج در مجله حقوقی دادگستری، . شماره 47 ، سال 68 ، تابستان 1383 ، ص 31 تا 47
3. بن، فیس، فیلیپ: قانون جدید پیشگیری از بزهکاری 5 مارس 2007 فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، مندرج در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره . چهارم، ص 159 تا 180 ، پاییز 1386
4. شیری، عباس: درآمدی بر پیشگیری وضعی و گون ههای آن، مندرج در مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم تحت عنوانِ: پیشگیری وضعی، مرکز
. تحقیقات کاربردی معاونت پیشگیری از جرم نیروی انتظامی، پاییز 1389 85 مندرج /6/
5. شیری، عباس: نقدی بر بررسی لایحه پی شگیر از وقوع جرم مصوب 14 . در فص لنامه پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره 2، بهار 1386 ، ص 16 تا 48
6. عمید، حسن: فرهنگ فارسی عمید، دو مجلد، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، . چاپ ششم، 1364
7. غلامی، حسین: تکرار جرم، بررسی حقوقی - جرم شناختی، چاپ اوّل، نشر میزان، زمستان 1382 تهران.
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 همراه با اصلاحات شورای . بازنگری مصوب 1368
.1362/5/ 9. قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 27
.1362/6/ 10 . قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8 1369 مجلس شورای /4/
11 . قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 اسلامی. 1385 مجلس شورای اسلامی. /6/
12. لایحه پیشگیری از وقوع جرم مصوب 14
13 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین - شیری، عباس  نسل، محمد: بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، )با رویکرد انتظامی(  مندرج در فص لنامه مطالعات پیشگیری از  جرم، سال دوم، شماره سوم تابستان 1386 ، ص 16 تا 43
14 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین: تقریرات درس جر مشناسی )پیشگیری(، نیم سال دوم 1381 ، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم. - سال تحصیلی 82
15 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین: به سوی یک سیاست ملّی پیشگیری از بز هکاری، مندرج در کتاب دانشنامه پیشگیری از جرم آ کسفورد، ص 9 تا 22 ، چاپ اوّل، زمستان
1394 ، نشر میزان.
16. نیکوکار، حمیدرضا: دانشنامه پیشگیری از جرم آ کسفورد، با دیباچه دکتر عل یحسین . نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، زمستان 1394
17 . نیازپور، امیرحسن: درس گفتار جر مشناسی، دو ره دکتری حقوق کیفری و . ب ینا، بهار 1396 ،» پیشگیری از جرم « ، جر مشناسی