ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Need for Discourse in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • soheila sadeghi fasaei
  • seyyed morteza mousavi
faculty member
چکیده [English]

One of the most important events occurred in the last decades, after period that known as “Linguistic Turn” in the fields of philosophy, psychology, sociology and politics and etc. is to emphasize the concept of “language” in recognition and explanation of social realities. Which means, not only the language is not apart from reality, but also it can lead us to reality. Scholars in the field of discourse, believe that discourse will be gained as a result of studying language as social phenomenon or sociological approach which implies that context is a social concept that can be defined in social relations and it is dependent to those relations. Also it can
be affective factor for produce, change and reproduce the object of social life.
In this paper is discussed the concept and some theories of discourse, importance and necessity of that, in advancing of preventive objectives of the social deputy and prevention of committing crime of judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention of committing crime
  • preventing discourse
  • Foucault
  • Laclau
  • Mouffe
1. باقری ده آبادی، علیرضا، عل یاکبر فرهنگی، محمد سلطانی فر و افسانه مظفری 1396 ( پویایی بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست (
ارتباطات آیینی، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال ششم، شماره 22 ، صص: .116-83
-2 قوام، سید عبدالعلی و مشکات اسدی ) 1394 ( بررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتما نهای مختلف تاریخ معاصر ایران، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، صص: .32-9
-3 متقی، ابراهیم و علی روشنایی ) 1390 ( نقش دولت در توسعه و تحدید گفتما نهای مطالبات مدنی معاصر زنان ایران، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال
.39- چهارم/شماره اول، صص 25
-4 مسعودی، جهانگیر) 1386 ( هرمنوتیک و نواندیشی دینی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول،
-5 یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس ) 1389 ( نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.