تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطح
زندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در زمانه حاضر، تصور ارتباط میان انسان ها بدون ابزارهای ارتباطی جدید و فناوری های دیجیتال امکان پذیر نیست.
تک تک ما زمانی از روز را صرف حضور در شبکه های اجتماعی می کنیم و نقش های مختلف خانوادگی، اجتماعی، کاری و غیره را بر عهده می گیریم.
شبکه اجتماعی یا فضای مجازی کارآفرینان شامل شبکه خصوصی، شبکه شغلی، شبکه تجربه، شبکه حرفه ای و شبکه بازار است که بیشترین بار عاملی را شبکه تجربه و کمترین بار عاملی را شبکه خصوصی دارد. همچنین در اندازه گیری عملکرد، صادرات دارای بیشترین بار عاملی و رشد مورد انتظار کمترین بار عاملی است. شاید شما هم تا به حال از خود پرسیده باشید که چگونه می توانید از شبکه های اجتماعی در جهت توسعه کسب وکار خود استفاده کنید. در دنیای پرشتاب اطلاعات امروز، برای سبقت از رقیبان کاری فرصت زیادی نیست، به همین دلیل به بررسی برخی مزایای استفاده از شبک ههای اجتماعی پرمخاطب م یپردازیم. شبک ههای اجتماعی این روزها حرف اول را در محیط مجازی م یزنند. شبک ههایی که حتی میزان بازدید و جذب کاربران جهانی از آ نها به قدری زیاد است که کشورهای مختلف مجبور به وضع قوانینی برای استفاده کنندگان از این شبکه ها شده اند. بعضی از صاحبان کسب و کار هنوز هم هنگام تصمی مگیری در مورد رسان ههای اجتماعی این احتیاط را دارند، و نگران هستند تمام پولی که صرف بازاریابی رسان ههای اجتماعی م یکنند بعد از فقط چند سال ب یثمر شود. آ نها از مزایای فضای مجازی در رونق کسب و کار با شبکه های اجتماعی ب یخبر هستند. در این مقاله، سعی گردیده است که از زوایای مختلفی مزایای مثبت فضای مجازی در بهبود و توسعه کسب و کار مطالبی ارایه گردد که قطعا برای تغییر نگاه در حوزه کسب و کار و مدیران در حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی با رویکرد ایجابی مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cyberspace on the improvement and development of the business domain

نویسنده [English]

  • amir naser akhavan
چکیده [English]

Today’s world is known by extensive communications among people. Significant part of our life determined by these social communications and the more quality of these relation will cause promoting in level of living and thereafter business. Of course, nowadays without modern communicative devices and digital technologies, communication between humans is not possible. Any of us spending time on social network daily and we take different roles of familial, social, work, and etc. The social network or cyberspace of entrepreneurs include private network, job network, experienced network, professional network and market network, in which experienced network has the most load factor and private network has the less one. Also in performance measurement, export has the most load factor and expected growth has the less one.
You may ask yourself how social network can be efficient in developing your business. In today’s accelerated world of information, there is not much time to overtake of rivals, so we discuss some advantages of using popular social network.
Nowadays, social networks have significant role in cyberspace. These networks are followed by many visitors and users; so, some countries obligated to legislate for their users.
Some business owners have still concerned their entire investment which spend in social networks marketing, after nly a few years become fruitless. They are unaware of advantages of cyberspace in developing business.
In this paper is tried to represent the advantages of cyberspace in improvement and development of business from different aspects, which certainly is useful for changing viewpoints in business and managers in field of crime prevention and damages of cyberspace with convincing approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication and information networks and social networks
  • Cyberspace
  • Business
  • Cyber media
-1 شکرخواه، یونس، 1380 آغاز تا روزگار اینترنت، درواز هبانی در رسان ههای خبری « 21 خرداد. ، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال هفتم، شماره 1832 ،» جهان
-2 نادران، الیاس، 1382 "جهانی شدن، چه باید کرد؟" سخنرانی ارایه شده در شانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی، تهران: اردیبهشت.
-3 گیدنز، آنتونی، 1380 جامعه شناسی «ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر مرکز. ،»
-4 ویکری، برایان، ویکری، الینا، 1380 علم اطلاع رسانی در نظر و عمل . ترجمه ،» عبدالحسین فرج پهلو، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد مؤسسه چاپ و انتشارات.
-5 ویلیامز، مارک، 1379 بازاندیشی در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت «. 155- ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، اطلاعات سیاسی  اقتصادی، شماره 156 ،» دولت
-6 غلامی فر رضا، عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان در فضای مجازی، کنفرانس بین . المللی مدیریت و اقتصاد، 1395
-7 سهرابی،الهه، تحلیل رفتار خرید مجازی مصرف کننده گانف همایش بین المللی . مدیریت، اقتصاد و توسعه، 1394
-8 رحمانی،محمد، شرایط کسب و کار در فضای مجازی، 1396
9. Ann Sieg, the 7 great lies of network marketing, Renegade system, 2006.
10. Sourav Jain motivational factors in multilevel marketing business, Management Science letter, 2015.
11. Fu Dai, network marketing business and Chinese ethnicity, 2016.
12. Raj Selledurai, network marketing and supply chain management, Management, 2012.