فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت.
فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است «
از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is the decree of the eight articles of Imam Khomeini in a precautionary approach?

نویسنده [English]

  • seyyed ali ghaderi
چکیده [English]

Imam Khomeini issued an 8 items decree in 15/12/1982 to enforce in Tripartite. The main objective of this decree was to observe and consideration of privacy right by government.
He appointed Chief Justice of the Supreme Court and Prime minister of time as responsible for handling. In the other word, this decree is one of the best works of Imam Khomeini about private law and citizenship against governance which has been named as “Charter of Human Dignity” and all of 8 items emphasized on respecting individual rights, considering legal criteria in encountering with religious-civic laws.
Apparently the decree’s addressees were tripartite but as frankly mentioned in the text: “anybody is responsible to this issue”.
Since topics related to citizenship has been important in articles and speeches about public rights, basic rights and legal rights of individuals, and also necessity of paying fundamental attention it is require to have a deeper sight to such a significant issue. From viewpoint of this quarterly, this article has a special attitude which look like an oral history instead of the scientific research, with an attractive and carful vision and also with a genuine articulate to hidden and obvious layers of that lasting massage Any audience is attracted to that apparently old message which has today’s vitality and On the other hand, the motivation of utilization of its endless capacity in the governance system adding up mentioning it in the favorable articles till in the upcoming issues discus from the point of view of crime prevention and other point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 8-item decree
  • public law
  • civil rights
  • Human dignity
1-صحیفه امام جلد 6، صفحه 16
-2 نامه های خصوصی سر سبیل اسپرینگ رایس ...، ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی،
صفحه 92
-3 تاریخ شهریاری شاهنشاه رضا شاه پهلوی، صفحه 11
-4 خاطرات سیاسی آرتور هاردینگ، ترجمه شیخ الاسلامی
-5 ایران و ایرانیان
-6 حیات یحیی، یحیی دولت آبادی
-7 آداب الصلوه فصل دوازدهم
-8 شرح جنود عقل و جهل فصل دوم و فصل دوازدهم، صفحه 151
-9 شرح چهل حدیث
-10 صحیفه امام جلد 1، صفحه 409 تا 424