فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اینترنت و فضاى مجازی با ورود به زندگى انسانی، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر جامعه و خانواده تحمیل کرده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. مبرهن است که فضای مجازی مجموعه ای از نکات مثبت و منفی است، اما توجه به مزایای استفاده از فضای مجازی نباید ما را از تهدیدهای آن غافل کند. یکی از مهم ترین این مشکلات نقش فضای مجازی در رشد، گسترش و یا پیشگیری از آسی بهای اجتماعی است. برخی از آسیب های اجتماعی، در فضای حقیقی کم و بیش وجود داشته اند و فضای مجازی نقشی تسهیل کننده، مکمل و یا سرریز را در رابطه با آن ها ایجاد می کند. این آسیب ها چه فضای مجازی باشد چه نباشد در جامعه وجود دارند. اما برخی آسیب ها به ساختار و ویژ گ یهای ماهوی و ذاتی فضای مجازی برم یگردد. یعنی حتی ا گر پیا مهای رد و بدل شده در فضای مجازی اموری مثبت و متعالی باشند، باز در دراز مدت مشکلاتی را برای کاربران خود به وجود می آورد. ویژ گی این آسیب ها این است که چون به ماهیت فضای مجازی مربوط می شوند، با حذف فضای مجازی از بین م یروند. راهبرد علمی آن است که ضمن شناسایی دقیق آسی بهای مرتبط با فضای مجازی و علل و بسترهای ترویج و همه گیر شدن آن، برنامه ریزی لازم را در قالب رویکرد ایجابی با هدف ارتقاء سلامت و ایمن سازی جامعه و ایجاد یک نظام پیشگیری علمی و کارامد در فضای مجازی ایجاد کرد. باید با فراهم کردن بسترها آن بخش از ظرفیت های اینترنت و فضای مجازی که موجب رشد علم، فرهنگ و آ گاهی م یشود تقویت گردد همان طور که باید با سیاست سلبی از ترویج مطالب غیر اخلاقی و ضد دینی، تجاوز به حریم امن افراد، ورود به حریم خصوصی زندگی مردم، افزایش مفاسد اخلاقی پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyberspace and Explore Preventive Policies to Control Newly Encouraged Social Violence

نویسنده [English]

  • amrollah amani kolarijani
چکیده [English]

The Internet and cyberspace have imposed concerns on society and the family by entering human life, despite its merits and benefits. The subject that is concerned with all communities and is not confined to a particular community or minority.
It is evident that the virtual space is a set of pros and cons, but attention to the benefits of using cyberspace should not neglect its threats. One of the most important problems is the role of virtual space in growth, development, or count of social damage.
Some social damage, in the real space, and the virtual space, and the virtual space will create a facilitator, supplement, or overflow. Whether it is virtual space or not, there are in society. But some damage to the structure and intrinsic properties of virtual space. Even if the messages exchanged in cyberspace are positive and transcendent, in the long term, there are problems for their users. The feature of these injuries is that because they relate to the nature of the virtual space, they are eliminated by eliminating cyberspace.
It is a scientific strategy to identify the vulnerabilities associated with virtual space, and the causes and context of promoting and getting involved in the form of a positive approach to the aim of promoting health and the safety of society and creating an efficient scientific system in cyberspace.
It should be reinforced by providing the sector of the capacity of the Internet and the virtual space that fosters science, culture and awareness, as it should be with policy elimination from the promotion of unethical literature and anti religion, violating the safety of people, entering the privacy of the people, entering the privacy of the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber space
  • cyber - social damage
  • new or virtual damage
  • new policy
  • policy raising policy
1 ابری، انسیه. ) ۱۳۸۷(. فضای مجازی عرصه ظهور خلاقیت، اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
-2 اکبری، ابوالقاسم؛ اکبری، مینا. ) ۱۳۹۰(. آسیب شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات رشد و توسعه.
-3 رحیمی، محمد. ) ۱۳۹۰(. عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی؛ مطالعه موردی شهر خلخال. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-4 زنجانی زاده، هما. ) ۱۳۸۴(. بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان. مجله انجمن جامعه شناسی ایران. دوره ششم.
-5 حسن بیگی،ابراهیم ) 1384 ( حقوق و امنیت در فضای سایبر، تهران
-6 جلالی فراهانی، امیرحسین ) 1386 ( تاملی بر فیلترینگ. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره 414
-7 جلالی فراهانی، امیرحسین ) 1387 ( تاملی بر سازمان مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره 1641
-8 جلالی فراهانی، امیرحسین و شایان، علی ) 1386 ( دلایل دیجیتالی و جرم رایانه ای، علم قانونی، رایانه ها و اینترنت، معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه. مرکز
مطالعات توسعه قضایی
-9 جهان بین، آرش ) 1384 ( مروری بر جرایم اینترنتی، مجله مرور، شماره 8
-10 حجازی، علیرضا ) 1386 ( چالش روابط بین فردی در عصر دیجیتال.
-11 رزنبام، دنیس؛ لوریسیو، آرتور و داویس، روبرت ) 1382 ( پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه رضا پرویزی، مجله تحقیقات حقوق دانشگاه شهید بهشتی
-12 دلدار علی ) 1386 ( رایانه کودکان را خانه نشین می کند، روزنامه همشهری
-13 دیوید جی و همکاران ) 1383 ( راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای، ترجمه اکبر استرکی و همکاران، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
-14 صفاری، علی ) 1380 ( مبانی نظری پیشگیری وضعی، مجله تحقیقات حقوقی، .33- شماره 34
-15 عاملی، سعیدرضا ) 1382 ( ویژگی های جهان مجازی، مصاحبه با سایت احیاء.
-16 عاملی، سعیدرضا؛ حسنی، حسین. ) ۱۳۹۱(. دو فضایی شدن آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره پنجم. شماره اول.
-17 کشتی آرای، نرگس؛ اکبریان، اکرم. ) ۱۳۹۰(. عصر مجازی و چالش های پیش رو، اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.
-18 ستارزاده، داوود. ) ۱۳۸۶(. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی. شماره چهاردهم.
-19 شکربیگی، عالیه. ) ۱۳۹۱(. رسانه، زنان و مناسبات خانواده. نشست انجمن جامعه شناسی ایران.
-20 شاقاسمی، احسان ) 1385 ( مروری بر زمینه های تاثیر مجازی بر نظریه های ارتباطات، نشریه جهانی رسانه، شماره دوم، پائیز
-21 نجفی ابرندآبادی، علی حسین ) 1382 ( تقریرات درس جرم شناسی)پیشگیری(، تنظیمی مهدی سیدزاده، دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم.
-22 نیازپور، امیرحسن ) 1380 ( پیشگیری از بز هکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 41
-23 یزدان پور، اسماعیل ) 1384 ( علم در جامعه اطلاعاتی، کمیسیون ملی یونسکو، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
-24 یاسمی نژاد، عرفان؛ آزادی، اکرم؛ امویی، محمدرضا. ) ۱۳۹۱(. فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راهبردها و استراتژی ها، همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه ی پایدار.
25- Board on Children, Youth and Families (2004), Technical, Business and Legal Dimensions of Protecting Children from Pornography on the Internet,National Academy Press
26- Goodman. M D, S.Rener (2002), T26-he emerging consensus on criminal conduct in cyber space, international journal of law and information
technology. Vol.10, No2.
27- Ameli, SR.(2004). “Dual Globalizations”, Islam in Dialog, Jahragang, 3(8) 28- Brenda Danet (2002) Communication and Culture on the Internet
29- Shinder, D. L. (2002), Scene of the Cyber Crime, Computer Forensics Hand Book; Syngress Publication.
30-T. Kent, S. & I. Millett, L. (2004), Who Goes There? Authentication through the Lens of Privacy, National Academy Press.
31-Thornburgh, D. & S.Lin, H. (Eds.) (2004), Youth, Pornography and the Internet, National Academy Press.
32- Spper. D (2000), R edefining borders: The challenges of cyber crime , Marquette university, Political science department, Crime, Law & Social change
33-Turkle. S (1995), Life on screen, identity in the age of the internet , New York: Simon and Schuster
34- VanderSpa.M (2005), Cyber-Communities:IdleTalkor inspirational interaction?. international review, Vol. 52, No.2