تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه های سراسری تهران. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی خوشه ای می باشد. حجم نمونه 529 نفر می باشد که از دانشگاه ها انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرس شنامه ی نگرش دینی می باشد که دارای 20 گویه است. در این مقاله به منظور تحلیل گویه ها از 2 روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد. برای محاسبات اعتبار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبات روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج به قرار زیر به دست آمد و با توجه به نتایج تحلیل عامل، 2 عامل شناسایی شد. در مجموع می توان گفت که کل سئوالات پرسش نامه، نگرش دینی را می سنجند. عامل اول به نام نیاز به حضور خدا می باشد و عامل دوم نگرش دینی را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرس شنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و هنجاریابی آن مناسب صورت پذیرفته است. مطالعه و مداقه در لایه های مختلف این مقاله می تواند میزان اندازه گیری باورهای دینی و اعتقاد به خدا را که از امور کیفی هستند به مثابه میزان الحراره و یا خط کشی متریک، در معرض دید و نگاه کاربردی مدیران و کارشناسان مرتبط با آن دسته از فعالیت های پیشگیرانه ای قرار دهد که دارای همبستگی تام با مقولات دینی و نگرش مذهبی در جامعه آماری مختلف در پهنه جغرافیای کشور هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A testament to the functioning of tools in research and its place in measuring beliefs in preventing crime

نویسندگان [English]

  • bahram saleh sedgh pour
  • zahra barati
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the reliability, reforming, validation and normality of the religious attitude.
The studied society in this research consists of all the students of Tehran Azad University and other Tehran
universities. The sampling method in this research is a random cluster method. From the universities, 529 persons have been selected as a bulk of sample. In the present research, the implement is a religious attitude questionnaire including of 20 items. In this research, in order to analyse the items, two methods, discernment coefficient and loop, have been used. To assess the reliability and validity, the analysis factors were used. The gained results are as the following below:
regarding to the results of the analysis factors, two factors were identified, totally it can be said that all of the
questions in the questionnaire, evaluate the religious attitude.
The first factor is named “Need of God presence” and the second one surveys the religious attitude. In overall, we can conclude that this questionnaire enjoys the relevant reliability and validity, and its norm investigation has been implemented appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measurement of beliefs
  • religious attitude test
  • rebuilding
  • Validation
  • Sustainability
  • standardization
-1 خوانین زاده مرجان. مقایسه سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی . درونی و بیرونی. مجله روانشناسی 35 /سال نهم،شماره 3/ پائیز 1384
-2 ریاحی محمد اسماعیل. بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان . دانشجویان دانشگاه مازندران 1388
-3 سالاری فر محمدرضا، آذربایجانی مسعود، رحیمی نژاد عباس مبانی نظری مقیاس های دینی، زمستان 1384 ، ناشرین "پژوهشگاه حوزه و دانشگاه" و "دفتر طرح های ملی وزارت . فرهنگ و ارشاد اسلامی". ص 19 ،ص 321 ، ص 395 ، ص 414 ، ص 415 ، ص 527 ، ص 526
-4 بهرامی احسان هادی. ابعاد رابطه میان جهت گیری مذهبی و سلامت روانی و . ارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی 1383
-5 خداپناهی محمدکریم. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه حمایت اجتماعی . خانواده )مطالعه مقدماتی( فصلنامه خانواده پژوهی 1388
-6 پرسش نامه نگرش مذهبی، غباری، شکوهی، خدایاری فرد و نصفت 1379
-7 روغنچی محمود. بررسی روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روان، 1385
-8 خداپناهی محمدکریم، خوانین زاده مرجان. بررسی نقش ساخت شخصیت در جهتگیری مذهبی دانشجویان، مجله روانشناسی 14 / سال چهارم، شماره 2، تابستان 1379
-9 بررسی رابطه جهت گیری دینی با سلامت روان دانش آموزان دختر دوره پیش . 86 . نوربخش اعظم ص 10 - دانشگاهی شهر گلپایگان در سال تحصیلی 87
-10 گری هارتز، مترجمان کامگار امیر، جعفری عیسی. معنویت و سلامت روان )کاربردهای . بالینی( تهران: روان، 1387 .ص 3 و 2
-11 نزارالعانی، 1384 ، تدوین ملاک های ارزیابی رفتار دینی فرد مسلمان و پرسش نامه های پیشنهادی آن در مبانی نظری مقیاس های دینی، محمد رضا سالاری فر، مسعود آذربایجانی، عباس رحیمی نژاد، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر طرح های
ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قم و تهران.
. -12 سیف علی اکبر، اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی، ویرایش 4، نشر دوران 1387
. -13 هومن حیدرعلی، اندازه گیری های روانی و تربیتی، انتشارات پیک فرهنگ 1389
1- Allport , G.W. (1968). The person in psychology , Bosston, Beacon press.
2- Kirk patrick, L.A. (1999). Attachment and religions representation and behavior. In J. Cassidy & P.R. shaver (Ends), Handbook of Attachment. New York: Gilford press.
3- Kirk patrick, L.A , & shaver, P.R. (1996). An attachment theoretical approach to romantic love and religious belief personality and social psychology Bulletin, 18.