ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی

نویسنده

چکیده

سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی علمی این سیاس تها و روزامد کردن مستمر آ نها در ارتقای سطح نظام عدالت کیفری کشور به طور کلی و در مقابله با جرایم خشون تآمیز و کنترل نرخ رشد آ نها به طور خاص م یتواند از موقعیتی ممتاز و کارایی و اثربخشی قابل ملاحظ های برخوردار باشد. در این میان داد ههای آماری بنیاد یترین اصل
برای برنام هریزی است و برنام هریزی اساس یترین شاخص برای مدیریت قلمداد می گردد. در واقع توسعه بدون برنام هریزی و برنام هریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست؛ این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات و رو شهای گردآوری و تحلیل آنها نگاه جامعی باشد. ارزیابی سیاست کیفری کشور بر اساس شاخ صهای کمّی آمار جنایی )طی سا لهای 89 تا 93 ( ، حاکی از آن است که با وجود اعمال سیاس تهای سخ تگیرانه و ب هرغم تشدید مجازا تها در مرحله قانو نگذاری، برخی از گون ههای جرایم خشون تآمیز نظیر ایراد ضرب و جرح، تهدید، تجاوز جنسی و سرق تهای مسلحانه و مقرون به آزار دارای نرخ رشد ورودی اتهامی هستند. از سوی دیگر مقایسه بین ورودی پروند ههای جرایم خشون تآمیز و قرارهای مجرمیت نشا ندهنده آن است که ا گر چه در برخی از این نوع جرایم همچون سرقت مسلحانه از بانک با رشد قابل توجهی مواجه بود هایم لیکن در ا کثر جرایم خشن همچون ضرب و جرح، سرقت، اخاذی ، تجاوز جنسی و حتی قتل، آمارها رشد اندک قرارهای مجرمیت را نشان م یدهد و برخی جرایم همچون سرقت مسلحانه از طلافروش یها دارای کاهش قابل توجهی در صدور قرارهای مجرمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of criminal policies against violent crime through analysis of quantitative indicators

نویسنده [English]

  • hosseinali atoof
چکیده [English]

Criminal justice policy is defined as manners which justice authorities apply for combating delinquency in the framework of regulations with the help of criminal institution and lawful authorities. Scientific organizing and continuous updates of these policies will improve level of criminal justice system, combating violent crimes and especially control of their growth and in general it can be very effective and have considerable efficiency. In this case statistical data is the most fundamental principle for planning and planning is the most basic indicator for management. In fact, development without planning and planning without statistics is impossible, when it is feasible that we regard comprehensively to statistics and information and the methods of gathering and analysis them.
Analysis of the criminal policy of the country is based on quantitative indicators of criminal statistics (over the years of 89 to 93), it implies that despite applying strictly policies and aggravation of punishment in the legislation phase, some types of aggressive crimes such as beating, threat, rape and stick-up have growth rate of accusation.
On the other hand, comparison between inputs of aggressive crimes cases and convictions indicates that although we encounter significant growth in some types of these crimes such as stick-up from bank, but in most of aggressive crimes like beating, robbery, extortion, rape and even murder, statistics indicates little growth of convictions and some crimes such as stick-up from jewelry have significant reduction in convictions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal policy
  • quantitative indicator
  • statistics
  • aggressive
  • aggressive crimes