سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

بدون تردید رهیافت انتشار آرای علمی، تخصصی پژوهشگران با نگاهی سبب شناسانه و نقادی اثر بخش تدابیر و سیاس تهای اجرایی ب هکار گرفته شده به موازات تولید فکر با رویکردی پیشگیرانه م یتواند با تضارب آراء، بستری را جهت پیشگیری از آسی بهای اجتماعی و جرایم ناشی از آن فراهم نماید.
خشت اول این مهم در پیش شماره اول با بهره گیری از اندوخته های اساتید فن و نخبگان همسو در راستای راهبردهای کلان مدیر مسئول محترم و اعضای محترم هیئت علمی و تحریریه بنا نهاده شد و اعمال چنین سیاستی هماره در دستور کار دست اندرکاران نشریه قرار خواهد گرفت.
مرکز مطالعات اجتماعی و جر مشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به موازات پیشرف تهای قابل توجه در زمینه مطالعات اجتماعی و جر مشناسی در زمینه پژوهش و برخورداری از ذخایر غنی و ارزشمند منابع داخلی و خارجی و پژوه شهای مرتبط با آسی بشناسی، تلاش وافری نموده تا با طرح دیدگا ههای متنوع و متکثر اساتید و پژوهشگران صاحب اندیشه و تفکر خلاق، موجبات توسعه و نوآوری پویا و گذر تدریجی از نگا ههای سنتی را فراهم آورد و برای تحقق این گذار، نشریه حاضر سعی در افزایش ظرفیت تولید فکر، همسو با فعالی تهای تخصصی پیشگیرانه، تقویت حس مشارکت نخبگان و پژوهشگران را دارد تا با اعمال نظرات فنی، چش ماندازی روشن از فعالی تهای نوآورانه به موازات بهبود زیرساخ تهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجود، افق روشن و سهمی ممتاز در آینده ای نه چندان دور را در تولید مقالات علمی و تخصصی پیش رو باز نماید .
انتشار پیش شماره اول و استقبال نسبی محافل علمی و دانشگاهی از نشریه، انگیزه دس تاندرکاران را مضاعف کرده و انشاءالله به فضل الهی در کوتاه مدت رضایت کامل تمامی مخاطبان حاصل خواهد شد. ترجمه چکیده مقالات در انتهای نشریه، زمینه بهر هبرداری را جهت مخاطبان انگلیسی زبان فراهم آورده و چنین ارتباطی عملا تعاملات علمی و نظری دو سوی های را ایجاد نموده است.
بدیهی است با تبیین شفاف ظرفی تها، مسئولی تها و ماموری تهای نهادها و سازما نهای مختلف در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و آسی بهای اجتماعی و نیز آسیب های ناشی از جرایم فضای مجازی م یتواند شمایی کلی از ابعاد حقوقی نهادهای مداخل هگر، سازما نهای مرد منهاد و اقدامات پیشگیرانه هریک را در سفارش مقالات رقم زند تا از این طریق توش های در اختیار سیاس تگزاران و تصمی مگیران این حوزه قرار دهد. » علمی،پژوهشی « امید است با انتشار چند پیش شماره دیگر در سال آتی، به استقبال فصلنامه رفته و به تناسب عمق مباحث و خروجی ها، رهیافت آراء علمی و تخصصی بتواند گامی موثر در راستای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی بردارد.
» دکتر امیر رضایی «

عنوان مقاله [English]

Editor's speech

نویسنده [English]

  • amir rezaei