ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری این طرح شامل زنان متقاضی طلاق بوده که به شیوه تصادفی نسبت به انتخاب 40 نفر از ایشان اقدام شد و با پرس شنامه های معنویت و سبک زندگی مورد آزمون قرار گرفتند.
هر گروه از این افراد به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه سه ساعته تحت آموزش امید قرار گرفتند ولی گروه کنترل هی چگونه آموزشی دریافت نکردند. نتایج تجزیه و تحلیل داد هها به روش مانکوا نشان داد که شیوه امید در بهبود سبک زندگی و بهزیستی معنوی آزمودن یها موثر بوده است. به نظر م یرسد م یتوان از این شیوه در افزایش بهبود سلامت معنوی و سبک زندگی به عنوان یک روش کاملا مستقل بهره جست.
این مقاله توسط محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قو هقضاییه در ژنو )) کنگره بین المللی حقوق جزا (( ایراد گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the implementation of OMID courses on improving the spiritual health of female applicants for divorce

نویسنده [English]

  • Mohammad bagher Olfat
چکیده [English]

The purpose of the research is evaluating the effectiveness of attendance in the skill management and behavior knowledge (OMID) course on improving spiritual health. The statistical population of this study included female applicants for divorce, who were randomly selected to select 40 of them. They were tested by spirituality and lifestyle questionnaires. Each group was divided into two experimental and control groups.
The experimental group was trained in 8 sessions of three hours, but the control group did not receive any training. The results of the analysis of data by Manco showed that the method of OMID has been effective in improving lifestyle and spiritual well-being of subjects.
It seems that this method can be used to increase the improvement of spiritual health and lifestyle as a completely independent method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OMID
  • Lifestyle
  • Satisfaction
  • Spirituality
  • Self-efficacy and spiritual well-being
- الیاده، سید میثم؛ مدنی، حسین؛ بابا حاجی، الناز و محمدبیگی، نرگس
1390 (.تاثیر دعا بر بهبود جسمی و روانی بیماران مبتلا به سرطان، هفتمین کنگره (
بی نالمللی سرطان پستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- سالاری فر، محمدرضا؛ شجاعی، محمدصادق؛ موسوی اصل، سید مهدی و
دولتخواه، محمد ) 1389 (. بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی. سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(؛ مرکز تحقیقات و سمت
علوم انسانی.
- شجاعی، محمدصادق ) 1387 (. نظریه نیازهای معنوی در اسلام و تناظر آن با
سلسله نیازهای مزلو. قم، ناشر: انتشارات جامعه المصطفی العالمیه.
- شولتز، د و شولتز، س، ن. ) 1379 (. نظری ههای شخصیت. ترجمه یحیی
سیدمحمدی. تهران: ویرایش.
- طباطبائی عینکی، سید کمال ) 1389 (. تأثیر گروه درمانی با رویکرد دینی-
معنوی بر کیفیت زندگی و افسردگی بیماران وابسته به مواد در حال ترک شهر قم؛
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
- فقیهی، علی نقی؛ غباری بناب، باقر و قاسم یپور، یدالله ) 1386 (. مقایسه الگوی
چند وجهی اسلامی با مد لشناختی یک در درمان افسردگی. مجله دو فصلنامه
. اسلام و روا نشناسی. سال یکم. شماره 1
.) - محمدپور، علی؛ پارسا یکتا، زهره و نیکبخت نصر آبادی، علیرضا ) 1390
یک مطالعه پدیدار شناسی. مجله : AI DS/HI V معنوی تگرایی در مبتلایان به
، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 17 ، شماره 2
.63-52
- محیط، احمد ) 1390 (. معنویت، فرهنگ و سلامت روان. بیست و هشتمین
همایش سالانه انجمن علمی روا نپزشکان ایران.
- مرادی، علی ) 1392 (. اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر خودکارامدی و
رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
، - وزیری، شهرام؛ لطف کاشانی، فرح؛ روا نشناسی مرضی کودک، 1393
انتشارات ارسباران.
- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S.,Schweizer, S.(2010). Emotion
regulation sterategies across psychopathology .clinical psychology
review.30,217- 237.
- Amstadter,A.(2008).Emotion regulation and anxiety disorders.anxiety
disorders.22,211-221.
- Bandura, A(1997). Self- efficacy, toward a unifying theory of behavioral
,Psychological review, 84 2), 191- 215.
- Bandura, A. (1997). Self efficacy: the exercise of control. New York.
- Decker,M.L.,Turk,C.L.,Hess,B.,Murray,C.E.(2008).Emotion regulation
among individuals classified with and without generalized anxiety disorder
.journal of anxiety disorders,22.458-494.
- Freud, s (1930). civilization and its Discovterts London: Hogarth press (in
Vol. 21 of the collected Works).
- Gross,J.J.,Muñoz,R.F.(1995).Emotion regulation and mental health.
american psychological association.D12.0969-5893.
- James, W. (1984). The varieties of veligious experience. America,
Panguin Books.
- Kevin s, (2002), Seybold. physiological mechanisms involved in
religiosity/ Spirituality and health. J behave med 007, 30:303-309
- Koening, H. G; Gorge, L. K & Peterson, B. L. (2001).Religiosity and
remission of depression in medically ill older patients.American Journal
of Psychiatry, 155, 434-542.
- Matsui, T., & Onglatco, M. L. (1992). Career selfefficacy as a moderator
of relation between occupational stress and strain. Journal of Vocational
Behavior, 41,79-88.
- Mc Cullough, M.E; Hoyt, W.T; Larson, D.B; Koenig, H.G & thoresen,
C.E.(2001). Religious involvcment and mortality: A meta-analytic review.
Health psychology, 19,211-22.
- Mennin,D.S.,Holaway,R.M.,Fresco,D.M.,Moore,M.T.and Heimberg,
R.G.(2007).Delineating Components of Emotion and its
Dysregulation in Anxiety and Mood Psychopatology.Behavior Therapy,
38,284-302.
- Pargament, K. I. (1992). Of means and ends: Religion and the search for
significance. The International Journal for the Psychology of Religion, 1,
202-229.
- Ruff, R. M & Richardson, As. M (1993).Managing mild traumatic brain
injury.In J. J Sweet. (ed). Forensic Neuropsychology: Fundamentals and
practice. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Salters-pedneanult,K.(2009).Emotion Regulation Skills Training.The
New York Tims Company.
- Strank, J. C. (1989). Blessed assurance the role of religion and spirituality
in alzheimer’s disease care giving and other significant life events. Journal
of Aging Studies, 15, 69-84.
- Svensson T.(1991). intellectual exercise and quality of life in the Frail
elder 1y/in: Birren JE, Lubben JE, Rowe JC, Deutchman DE (eds), the
concept and Measurement of quality of life in the fail Elderly, san Diego:
Academic pressinc.
- Walsh, R & Vaughan F. (1994)(eds). Paths Beyandego Los angeles:
Tarcher.
- West, W.(2001). Psychotherapy and spirituality: Crossing the line
between Therapy and Religion. Translated by: Shahidi, Sh. & Shirafkan, S.
- Zinnbauer, B.J; pargament, K.I; cole, B; Rye, M.S; Butter, E.M & Belavich,
T.G. etal. (1997). Religion and spirituality: unfuzzying the Fuzzy. Journal for
the scientific study of Religion, 36 (4), 549- 564.