بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فساد اداری امروزه از جمله جرایم و معضلاتی است که ا کثر دول تها با آن دس ت و پنجه نرم م یکنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد م یسازد، م یتواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه کشورها قرار گیرد؛ به همین منظور ا کثر
نظامات حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمین ههای بروز این پدیده نامطلوب پی شبینی نمود هاند. با وجود مطالعات و پژوه شهای بسیاری که در این حوزه صورت گرفته است، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری امری چال ش برانگیز است؛ عمد هترین توجیه در خصوص این امر چند وجهی بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده است. عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی همگی مؤثر در بروز این پدیده شوم هستند. در این پژوهش تلاش شده به صورت اجمالی زمین ههای بروز فساد بررسی و پس از آن بر اساس یافت ههای به دست آمده راهکارهایی جهت کاهش و حتی پیشگیری از بروز فساد ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the causes of the occurrence of corruption and its prevention methods

نویسندگان [English]

  • vali rostami
  • hasan kabgani
  • moein talebi zade
چکیده [English]

Nowadays administrative corruption is one of the crimes and predicaments that most governments are struggling with. This phenomenon could be an effective factor on the way of development of the countries despite the devastating effects on the administrative system of a country; therefore, most of legal systems have anticipated approaches for the prevention of corruption and limiting the conditions of occurrence of this undesirable phenomenon. Despite many studies and researches carried out in this field, providing a unique conceptual design of administrative corruption is quite challenging; The  main justification in this case is the multifaceted effective factors in the occurrence of this phenomenon. Various political, economic and even cultural factors are all effective in the occurrence of this ominous phenomenon. In this research attempts to review the conditions of the occurrence of corruption briefly and then based on the findings obtained provide the approaches to reduce and even prevent the occurrence of corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative corruption
  • Prevention
  • Public service
  • Public servant
- الوانی، سیدمهدی؛ مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379
- امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش؛ حقوق اداری، جلد اول، تهران، میزان،
. چاپ بیستم، 1395
. - انصاری، ول یالله، کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، چاپ پنجم، 1389
- بقایی، هامانه، مبارزه با فساد در اسناد بی نالمللی، پایا ننامه کارشناسی ارشد،
. دانشگاه شهید بهشتی، 1385
- بلالی، اسماعیل؛ فرامرزی، داود، بررسی نظری مسئله فساد اداری، مجله
. حقوقی دادگستری، شماره 37 ، زمستان 1380
- تیرگر، زهرا؛ فروغ ینیا، حسین، استراتژی مبارزه با فساد اداری: راهکاری برای
پاسخ گویی به تأمین عدالت اجتماعی، مجله اندیشمندان حقوق، سال چهارم،
. شماره هشتم، بهار 1395
. - حبیبی، نادر، فساد اداری )عوامل مؤثر و رو شهای مبارزه(، تهران، وثقی، 1375
- حسینی، سید محمد؛ نوذری فردوسیه، محمد، سیاست جنایی اسلام در
مقابله با فساد اداری و مطالع ه تطبیقی با موازین بی نالمللی، مجله مطالعات
. حقوقی کیفری و جرم شناسی، شماره یک، زمستان 1393
- خداداد حسینی، سید حمید، بررسی فساد اداری و رو شهای کنترل آن،
. مدرس، دوره 5، شماره 1، بهار 1380
- ربیعی، علی، زند هباد فساد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و
. ارشاد اسلامی، 1383
- محمدنبی، حسین، فساد اداری و مبارزه با آن از نظر سازمان ملل متحد، وکالت،
. شماره نهم، بهمن و اسفند 1380
- هیوود، پل، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده
. مطالعات راهبردی، 13
- Hodgkinson, Peter (1997): The Sociology of Corruption-Some Themes
and Issues, Sociology Vol: 31, No: 1.
- Inglehart, Ronald (1977): The silent revolution: changing values and
political styles among Western publics, Princeton University Press.
- Montesquieu (1989), Spirit of Law, New York, Cambridge Press, ed 4th.
- Rose-Ackerman Susan (2002), Corruption and Government: causes,
consequences, and reform, Cambridge, New York, Cambridge
University Press.
- Scott, J (1972). Comparative Political Corruption, Englewood Cliffs, N.J,
Prentice-Hall, Inc.
- Tiihonen, S (2003), the History of Corruption in Central Government,
IIAS, Amsterdam.