حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

طرح مقاله حاضر در این شماره که توسط مولف تهیه و در موسسه شرق شناسی هامبورگ قرائت گردیده است م یتواند بستری جهت نشر نگا ههای متکثر و متنوع از ایجاد کرده و مخاطبین » حقوق بشر « مناظر مختلف به لای ههای پنهان و آشکار کلید واژه خاص و صاح بنظران اهل فن را به چالش کشیده و آرائی علمی و تخصصی را به دنبال داشته باشد، رهیافتی که دستمایه آن م یتواند به غن یتر شدن مباحث مربوط به حقوق بشر بیانجامد. چرا که به نظر مولف، گر چه ا کثریت روش نفکران و دول تمردان در بیشتر جوامع به رغم آ نکه نم یتوانند مبانی آن را با مغالط های که در کلید واژه آن اتفاق افتاده با مبانی اعتقادی خود به طور کامل منطبق سازند اما بنا بر مصالحی پاره کردن آن به مصلحت نمی باشد و اساسا نمی توان به آن بی اعتنا بود و به طور کامل بی خاصیتش انگاشت، اما باید توجه داشت که نمی توان آن را به تمامی اجرایش کرد که به تمامی اجرا شدنی نیست و نه می توان به تمامی اجرایش نکرد و به تمام بندهای آن معترض بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rights of the people, Universal rights of Islam

نویسنده [English]

  • seyyed ali ghaderi
چکیده [English]

The present paper that prepared by the author and read at the Hamburg Orientalist Institute could create a
platform for publishing multiplied and diverse views from different perspectives to the hidden and obvious
layers of the word “human rights” and challenged specific audiences and experts and have scientific and professional opinions; An approach that can contribute to richer issues of human rights. Because of the opinion of the author, although the majority of intellectuals and statesmen in most societies, despite the fact that they can not fully conform the foundation of human rights with their ideological foundations, of course with the sophistry that happened in its keyword; But according to the expedients, ignoring it is not advisable and basically it can not be neglected and completely considered useless. But it should be noted that neither you can perform that completely, which can not be done completely at all, nor you can not perform that completely and objected to all its paragraphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Intergovernmental agreement
  • The universal declaration of human rights
  • The rights of the people
  • The rights of congeners (Man/ Human/Adam)