جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کار تحقیقی حاضر ب ا عنوان جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی با هدف توصی ف جرایم و ارائه راهکار در مورد جرایم ی که در فضا ی مجازی رخ م یدهد و
امنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید م یکند با روش توصیفی انجام داده شده است.
توصیف و فراوانی هر کدام از متغیرهای تحقیق گرفته شده و طبق نتایج به دست آمده ا کثر پاس خدهندگان موافق بودند که عدم اعتقادات دینی، داشتن فیل م های مستهجن، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی، بیکاری و اوقات فراغت و ورود به ایمیل افراد دیگر بدون اجازه جرم و تهدیدی علیه امنیت افراد در جامعه است و برای جلوگیری از چنین مواردی راهکارهایی برگرفته از کار تحقیقی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

crimes related to moral security in cyberspace

نویسندگان [English]

  • ladan nasri
  • reza azami
چکیده [English]

The present research work, has been done by descriptive method for the purpose of describing the crimes
and provide a solution to the crimes that occur in cyberspace and threaten the moral security of people in
the community. The description and abundance of each of the variables of the research was taken and according to the results, the majority of respondents agreed that the lack of religious beliefs, having pornographic films, friendship with the opposite sex in cyberspace, unemployment and leisure, and entering emails of other people without permission is a crime and a threat against the security of individuals in the community, and to avoid such cases, solutions derived from research work were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes
  • Moral security
  • Cyberspace
- ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیری، انتشارات میزان، جلد اول، ۱۳۹۰
- ابری، انسیه. ) 1387 (. فضای مجازی عرصه ظهور خلاقیت، اولین کنفرانس
ملی خلاقیت شناسی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
. - اکبری، ابوالقاسم، اکبری مینا، آسیب های اجتماعی، انتشارات رشد و توسعه، ۱۳۹۰
- رحیمی، محمد. ) 1390 (. عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی؛ مطالعه موردی
شهر خلخال. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز.
- رجبی پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزه کاری اطفال و
. نوجوانان، نشر میزان، ۱۳۹۱
- شامبیانی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد 3، تهران، انتشارات ژوبین.
- شیلر، هربرت، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجم هی یونس شکرخواه، تهران:
. آفتاب، ۱۳۷۵
- علیخانی، سیامک و همکاران، بررسی همبستگی بین تلویزیون و ویدئو با رفتار
.45 ،)1( خشونت آمیز، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد 17
. - فرانسیس فوکویاما. پایان تاریخ و انسان واپسین. چاپ اول، سخنکده، 1393
- کستلز، مانوئل ) 1997 ( عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور جامعه
. شبک های، ترجم ه احد علیقلیان، افشین خا کباز، تهران انتشارات طرح نو، 1389
. - مهدوی، محمود، پیشگیری از جرم، چاپ اول، انتشارات سمت: 1390
- وبستر، فرانک و رابینز: نظریات جامع ه اطلاعاتی، ترجم ه اسماعیل قدیمی،
. تهران انتشارات قیده سرا 1383
. - ویریلیو، بمب اطلاعات، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران: 1393
- اینترنت )شبکه اطلا عرسانی دانا(.