پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان است اما بنا به تقدس و حرمت حریم خانواده، اغلب پنهان می ماند. این نوع از خشونت مصادیق متعدد و متنوعی دارد و در ابعاد گونا گون، قربانیان را به کام خود م یکشد. ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانواده ضمن وارد نمودن آسیب های جسمانی و روانی متعدد به بزه دیدگان مستقیم، تاثیرات نامطلوبی را بر روابط خانوادگی و شخصیت سایر اعضاء خانواده و نیز جامعه برجای م یگذارد.
بنابراین، شناسایی عوامل بروز چنین رفتارهایی برای پیشگیری از ارتکاب اولیه و ثانویه آنها ضروری است. در طیف وسیع علل، علل قانونی موثر بر بروز این رفتارها نقشی به سزا ایفا م یکنند که در این خصوص مقررات مرتبط موجود در نظام حقوقی ایران بررسی م یگردد. در همین راستا، بررسی قوانین و مقررات فوق در کنار انجام پژوه شهای علت یاب و موضوع گرا سبب م یگردد تا شکاف ها و خلأهای قانونی موجود آشکار شده و در نتیجه مسیر قانون گذاری برای پیشگیری و مبارزه با این قبیل رفتارها هموارتر و ارائه راهکارهای مناسب نیز با بینشی جامع انجام پذیرد.فلذا در این پژوهش نتیجه گرفته م یشود با عدم وجود سیاست جنایی تقنینی مستقل و موثر بایستی درجهت کاهش و پیشگیری، به اتخاذ سیاست تقنینی کارآمد تن داد که بر این اساس در این پژوهش راهکارهایی ارائه خواهد شد. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precautionary Pathology of the axis of legislative criminal policy of Iran for Women Victims of Violence in the Family

نویسندگان [English]

  • mahmood mahdavi
  • sina rostami
  • hadi karbakaei
  • mina dibamehr
چکیده [English]

Violence against women in the family, despite being one of the most common forms of violence against women, is often hidden by virtue of the sanctity and privacy of the family. This type of violence has many and varied features, and in various dimensions, the potential and actual victims are killed. Violent behaviors in the
family environment, while introducing multiple physical and mental harm to direct victims, have adverse effects on family relationships and the character of other members of the family and the community. Therefore, it is necessary to identify the factors that cause such behaviors to prevent their initial and secondary committing. In a wide range of causes, legal causes affecting the occurrence of these behaviors play a significant role in this regard, the relevant provisions in the legal system of Iran are examined. In this regard, examining the above rules and regulations, along with conducting causative and subject-oriented research, will reveal the existing gaps and legal gaps, and therefore the legislative pathway to prevent and combat such behaviors is smoother and provide appropriate solutions.
With a comprehensive insight. The present paper has been drafted in a descriptive-analytical approach and in
a library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence
  • Legislative Criminal Policy
  • Family
  • Women’s Protection
  • Prevention
- اسدی، لیلا سادات، ) 1392 (، حقوق کیفری خانواده )بودها و بایدها(، تهران،
میزان، چاپ اول.
- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان )مولاوردی،شهیندخت،همکاران(،
1385 (، مقابله با خشونت علیه زنان درکشورهای اسلامی، تهران، نشرحقو قدانان (
باهمکاری دانش نگار، چاپ اول.
- حق شناس، علی محمد؛ سامعی، حسین و انتخابی، نرگس، ) 1389 (، فرهنگ
معاصر هزاره: انگلیسی_ فارسی )جلد یک(، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ دهم.
- دهخدا، علی ا کبر، ) 1377 (، لغت نامه دهخدا )جلد 6(، تهران، موسسه
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- رحیمی نژاد، اسمعیل، ) 1393 (، جرم شناسی، تبریز، فروزش، چاپ سوم.
- رنجبران، قاسم؛ دبیرزاده، الهه، ) 1390 (، خشونت بر زنان درحقوق کیفری ایران
و اسناد بین المللی، تهران، انتشارات فرهنگ شناسی، چاپ اول.
- سالاری فر، محمدرضا، ) بهار 1389 (، خشونت خانگی علیه زنان: بررسی؛ علل
و درمان با نگرش به منابع اسلامی ، قم، مرکز نشر هاجر )وابسته به مرکز مدیریت
حوزه های علمیه خواهران(، چاپ اول.
- گلدوزیان، ایرج، ) 1378 (، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر
میزان، چاپ سوم.
- معین، محمد، ) 1381 (، فرهنگ معین، جلد اول.
- مولاوردی، شهیندخت، ) 1385 (، کالبد شکافی خشونت علیه زنان، تهران،
نشرحقوق دانان با همکاری دانش نگار، چاپ اول.
پایان نامه
- برخوری مهنی، سیما، ) 1389 (، حمایت از زنان بزه دیده خشونت های خانگی،
مقطع کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
- عظیم زاده، شادی، ) 1384 (، حمایت کیفری از زنان درمقابل خشونت )مقایسه
حقوق ایران و امریکا(، مقطع کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران.
مقالات
- احمدی، بتول و سلیمان اختیاری، یلدا، اثربخشی مداخلات آموزش سلامت
برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه
. اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40
- اسدی، لیلاسادات، )بهار 1383 (، مهارخشونت های خانگی از قانون تا اخلاق،
. کتاب زنان، تهران )شورای فرهنگی و اجنماعی زنان(، شماره 23
- سالاری فر، محمدرضا، )بهار 1388 (، تبیین علل و زمینه های خشونت خانگی،
. فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام و روان شناسی، سال سوم، شماره 4
- صادقی فسایی، سهیلا، )بهار 1389 (، خشونت خانگی و استراتژی های زنان
. در مواجهه با آن )مطالعه کیفی(، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 1
- صادقی فسایی، سهیلا، ) 1391 (، فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تا کید
برنقش پلیس درکاهش آن، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
- کیان ارثی و دیگران، )بهمن 1395 (، پیش نویس قانون منع خشونت علیه زنان،
پایگاه تحلیلی_خبری خانواده و زنان.
- لیاقت، غلامعلی، )بهار 1384 (، خشونت علیه زنان در خانواده )تحقیقی در
تهران(، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی
مشهد، سال دوم، شماره اول.
- محمدنسل، غلامرضا، )بهار 1389 (، فرآیند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق
. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40 ، شماره 1