آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. یکی از سویه های مهم آن جهانی شدن فرهنگی است. این مقاله، به مدد ادبیات علمی و تحقیقاتی، با این پیش فرض که جهانی شدن فرهنگی در جامعه ایرانی هم درحال رخ دادن است، در پی بررسی پیامدهای اجتماعی آن برای خانواده و به خصوص در حوزه تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی1 است. بعد از مطالعه ادبیات نظری و تجربی در این خصوص و به جهت سهولت بررسی و مداقه علمی در این باره، ابتدا تغییر در ساختار تعاملات و تمایلات جنسی در جهان و ایران مورد کند و کاو قرار گرفته و سپس با رجوع به یافته های علمی ارتباط آن با جهانی شدن فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حا کی از آن است که جهانی شدن فرهنگی به نوبه خود تعاملات و هم تمایلات جنسی را با دگرگونی مواجه کرده و جهت حرکت این تغییرات با آهنگی شتابان به سمت هم گرایی با مرکز در معنای مصطلح مرکز پیرامون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Pathology of the changes of the family, emphasizing the role of cultural globalization on gender interactions and sexual orientations”

نویسندگان [English]

  • seyyed saeed zahed
  • Mehdi Kaveh
چکیده [English]

Globalization is one of the inevitable events that can have different (branches/strains/sides). One of the important branches is cultural globalization. This article, with the help of scientific and research literature,
seeking to analyze social consequences of cultural globalization for the family and especially in the field of
gender interactions and sexual orientations, with this default that cultural globalization is also happening in
Iranian society. After studying theoretical and experimental literature on this subject and due to ease of scientific research in this regard, at first, the change in the structure of sexual interactions and orientations
in the world and Iran then by referring to scientific findings, the connection of that with cultural globalization
has been examined. The findings indicate that cultural globalization has confronted the sexual interactions
and orientations with the transformations and the direction of these transformations is moving towards
converging with center very quickly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology of the changes of the family
  • role of cultural
  • globalization
  • gender interactions
  • sexual orientations
- آزاد ارمکی، تقی و محمدحسین شریفی ساعی ) 1390 (. تبیین جامعه شناختی
. روابط جنسی آنومیک در ایران " فصلنامه خانواده پژوهی، س 7 ،ش 26
- آزاد ارمکی، تقی و محمدحسین شریفی ساعی ) 1390 (. سنخ شناسی الگوهای
. روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران " فصلنامه خانواده پژوهی، س 7 ،ش 28
- خلج آبادی فراهانی، فریده و امیر هوشنگ مهریار ) 1389 ( "بررسی نقش خانواده
در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران"،
. فصلنامه خانواده پژوهی، س 6 ،ش 2
- کاستلز، مانوئل ) 1380 (. عصر اطلاعات؛ قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان،
تهران: طرح نو.
.) - گرمارودی غلامرضا، جلیل مکارم، سیده شهره علوی و زینب عباسی) 1388
"عادات پرخطر بهداشتی در دانش آموزان شهر.
. - تهران"، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)پایش(، س 9، ش 1
- گیدنز، آنتونی ) 1384 ( پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
- کسل، فیلیپ ) 1383 (. چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاووشیان،
تهران: ققنوس.
- Beck, U.; Beck, E. (2004). «families in a runaway world», The black well
companion to the sociology of families, Ed. Scott, J. et al. MA. USA,
Blackwell.
- Bridge, Adam(2008) "Real friends: how the internet can foster
friendship", Ethics and Information Technology, Vol. 10: 71-79.
- Cornwell, B, Lundgren, D.C. (2001), Love on the Internet: involvement
and misrepresentation in romantic relationships in cyberspace vs. real
space. Computers in Human Behavior, vol. 17, pp: 197-211.
- Inglehart, R., et al (2004)."Human Beliefs and Values", Buenos Aires,
Argentina:SigloVeintiuno Editores.
- Hardie, E. & S. Buzwell. (2006), Finding Love Online: The Nature and
Frequency of Australian Adults’ Internet Relationships Australian Journal
of Emerging Technologie and Society, Vol. 4, No. 1, pp: 1-14.
- Jones, Andrew(2006) .Dictionary of Globalization (Definition of
Globalization), Cambridge: Polity Press.
- Newman, David, (1999). sociology of families, California: Pine forge
press.
- Kiernan, Kathleen (2004). changing European families, in the
“Blackwell companion to the sociology of families, Edited by scott et al,
Blackwell, USA.
- Cheal, D) 1993). “Unity and difference in postmodern families,” Journal
of family Issues, 14: PP 5-19.
- Good (1963). Worlds revolution and family patterns, New York: Free
press.
- Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy, Cambridge:
polity press
- Popenoe, D. (1988). Disturbing the nest, New York, Aldine de Gryter.
- Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy, Cambridge:
polity press.
- Lasch, C. (1977). Haven in a heartless world: The family besieged,
New York: Norton.