تعامل سازه‌های جامعه‌شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر اجتماعی

2 دانشگاه کاشان

چکیده

زمینه و هدف: نوجوانان یکی از سرمایه‌های اصلی هر جامعه محسوب می‌شوند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی نقش بسزایی دارد و مسئله بزهکاری این قشر می‌تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای این قشر قلمداد شود، از‌این‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازه‌های جامعه‌شناختی با گرایش به بزهکاری نوجوانان است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-تحلیلی است که با راهبرد قیاسی و به‌روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان شهر تهران است و حجم نمونه آن 384 نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به دو روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده انجام شد. داده‌ها با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و به‌وسیله نرم‌افزارهای آماری «لیزرل» و «اس.پی.اس.اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که چهار متغیر (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی) رابطه مستقیم و معناداری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارند و در مقابل دو متغیر (احساس آنومی و احساس محرومیت) رابطه معکوس و معناداری با گرایش به بزهکاری دارند. به بیانی دیگر با افزایش احساس آنومی و احساس محرومیت و کاهش سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی میزان گرایش به بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا می‌کند.
نتایج: مسئولان آموزش و پرورش، والدین، رسانه‌های گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان لازم است به عوامل اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشند، بنابراین توجه به این عوامل به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز بزهکاری ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of sociological structures with crime prevention, with an emphasis on tendency to delinquency (Case study: Teens in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ayoub Sakhaei 1
  • saeid hoseinizade 2
1 Teacher and social researcher
2 kashan university
چکیده [English]

Background and aim: Adolescents are considered as one of the main resources of each society, which plays a significant role in the dynamics and continuity of social life. The issue of delinquency of this group can be regarded as a serious obstacle to the development of talents of this group. Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship between sociological structures and tendency to juvenile delinquency.
Methodology: The present study utilizes a descriptive-analytic approach and in terms of data collection method, which was conducted using an analytic strategy and a survey method. The statistical population of this research is adolescents in Tehran and its sample size is estimated at 384 people. Sampling was done by cluster sampling and simple random sampling. The data were collected using a questionnaire and analyzed by Lisrel and SPSS statistical software.
Findings: The results showed that four variables (social capital, cultural capital, social health and socioeconomic status) had a direct and significant relationship with juvenile delinquency, and in contrast to the two variables (anomie feeling and deprivation feeling), there was an inverse and significant relationship with tendency Have a delinquency. In other words, the tendency to juvenile delinquency increases with increasing anomy feeling and deprivation and reducing social capital, cultural capital, social well-being and the socio-economic base.
Results: Educational authorities, parents, mass media, referees and educators for preventing juvenile delinquency must pay particular attention to social factors, so paying attention to these factors as essential elements of crime prevention is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological structure
  • crime prevention
  • tendency towards delinquency
  • adolescents
  • Tehran city