بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 پژوهشگر

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت‌های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به‌روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت‌های زندگی توزیع و جمع‌آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاکی از آن‌ است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش‌ مهارت‌های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین همه فرضیه‌های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش‌آموزان کمک موثری محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Life Skills Training in Preventing Delinquency (Case Study of Secondary High school Students in Karaj)

نویسندگان [English]

  • sayyad darvishi 1
  • abdolrahman mirzakhani 2
  • hossein hasani 3
1 naja
2 faculty member of amin police university
3 researcher
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study was to investigate the role of primary life skills training in preventing delinquency, life skills, abilities that are cultivated with continuous training, and prepare individuals to face up to daily life issues, increase mental, social and health abilities.
Methodology: The present study is a descriptive - analytical method that is applied in a descriptive-analytical manner. The statistical population of this study is all students in the second grade of high school in Karaj in 1397. About 2,100 of them, 155 (boys and girls) were selected by random sampling and life skills assessment questionnaire was distributed and collected. Pearson correlation test was used to examine the relationship between variables.
Findings and Results: The results show that r observed at 0.05 has a positive and significant correlation between the training of creative thinking skills and critical thinking and the incidence of delinquency. According to the regression coefficients table, in a beta of 0.65 at 0.50, there is a positive and significant correlation. Therefore, strengthening the attributes of creative thinking skills such as independence, self-regulation, tolerance of ambiguity and perseverance in the face of failure can be effective in preventing delinquency in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • delinquency
  • prevention
  • education and student