تحلیل جغرافیایی عوامل چیدمان فضا و ارتباط آن با وقوع جرایم شهری (مطالعه موردی: جرایم سرقت و مواد مخدر در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

2 دکتری، دانشیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

3 دکتری، استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

4 دکتری، دانشیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان و دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، ویژگی‌های مکانی و تسهیلات محیطی مکان‌های وقوع بزهکاری است. عناصر کالبدی در کنار عناصر اجتماعی، شامل مردم، فعالیت‌ها و کاربری‌ها است و موجب شکل‌گیری رفتار می‌شود که نقش مهمی در هویت‌بخشی و احساس آرامش و امنیت آنها دارد. برنامه‌ریزی و طراحی خوب یا بد می‌تواند به ایمنی بیشتر یا کمتر یک شهر کمک کند. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان تأثیرگذاری ساختار فضایی بر وقوع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر با استفاده از روش چیدمان فضا است.
روش: در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، جرایم ارتکابی سرقت به عنف و مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش در محدوده شهر تهران به وقوع پیوسته است. در این پژوهش از روش تمام‌شماری استفاده شد و تمام وقایع مجرمانه مرتبط با سرقت به عنف و مواد مخدر در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهند که جرایم گرایش دارند که در محلاتی با هم‌پیوندی کلان بالا، متمرکز شوند. در همین محدوده‌ها کاربری‌های اراضی تجاری-اداری بسیاری متمرکز شده‌اند. توزیع نامتعادل کاربری‌های یادشده بیشتر از دیگر کاربری‌ها پیشگوی انواع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر بودند. به‌عنوان مثال سرانه تجاری در محله ایرانشهر 7.4، ولیعصر8.4، بهار 1.1 و کاج 1، بدان معنی است که اگر کاربری‌های تجاری و اداری با مقیاس منطقه‌ای و شهری واقع شده باشند، تعداد بیشتری از انواع جرایم مرتبط به آنها وجود خواهد داشت.
نتایج: هم‌پیوندی کلان، جرم را برای کاربری‌هایی که اغلب با فعالیت‌های تجاری و اداری مرتبط هستند تشویق می‌کنند. همچنین خیابان‌های سراسری با ظرفیت‌های حرکت بالا، احتمال بیشتری از وقوع جرایم را نسبت به بن‌بست‌هایی با ظرفیت‌های حرکت کم و منازلی با نظارت متقابل کم، دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Analysis of the Space Layout Factors and its Relation to Urban Crime (Case Study: Theft and Drug Crimes in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohamadkazem Jabari 1
  • Mahin Nastaran 2
  • Mahmod Mohamadi 3
  • Mohsen Kalantari 4
1 Department of urban planning, Faculty of Architecture and Urban planning, Isfahan Art University
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan
3 assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan
4 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Zanjan University and Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Background and Aim: The most important factors affecting the occurrence of social maladies, spatial characteristics and environmental facilities are cases of delinquency. Social elements include people, activities and uses, and behavior that play an important role in identity and a sense of calmness and security. Good or bad planning and design can help securing a city. The purpose of the present study was to measure the impact of spatial structure on the occurrence of theft of crime and drugs using space layout.
Method: In this research, a combination of descriptive and analytical methods was used. The statistical population of the study was crimes involving theft of drugs and narcotics that occurred during the period of research in the city of Tehran. In this research, a full-scale method was used and all criminal acts related to theft and narcotics in Tehran were studied.
Findings: Analysis of the findings shows that crimes tend to focus on neighborhoods with high macro-economic interconnections. The disproportionate distribution of the above-mentioned uses was the prediction of various types of theft and narcotics crimes. For example, per capita trade in Iranshahr 7.4, Valiasr 8.4, Spring 1.1 and Kaj 1 means that if commercial and administrative uses are regional and urban, there will be more types of crime related to them.
Results: Macro connectivity encourages crime for applications that are often related to business and office activities. Also, high-capacity streets are more likely to be offended by deadlines with low traffic capacities and low counterparts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial structure
  • crime theft
  • drug crimes
  • space arrangement
  • city of Tehran