رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پدافند غیرعامل دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسى ارشد فرماندهى و مدیریت انتظامى

چکیده

زمینه و هدف: استفاده روزافزون از رسانه‌های ارتباط‌جمعی مانند اینترنت در دنیای امروز باوجود پیامدهای مثبت و تاثیرگذار فراوان، دستاوردهای منفی بسیاری دارد. ازجمله پیامدهای منفی، جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است که مقابله موثر با آن نیازمند تعامل برون‌سازمانی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه تعامل برون‌سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی است .
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی است که به‌روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان ارشد انتظامی، روسای پلیس‌های تخصصی، کارکنان پلیس فتای، قضات و صاحب‌‌نظران قوه قضائیه و کارشناسان و صاحب‌نظران شرکت مخابرات، به تعداد 50 نفر بود که باتوجه به محدودبودن جامعه آماری، از شیوه تمام‌شمار استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه به‌روش صوری تایید شد و پایایی کل آن نیز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 79/. به‌دست آمد.
یافته‌ها: بین تعامل برون‌سازمانی رسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه‌ای رابطه‌ در حد متوسط رو به بالا وجود دارد؛ در این بخش، «تعامل با شرکت مخابرات برای نظارت رسمی بر فعالیت‌های کافی‌نت‌ها و مراکز تبادل اطلاعات»، در رتبه اول قرار دارد. همچنین بین تعامل برون‌سازمانی غیررسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه‌ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد که در این بخش نیز «منع شیوع ابزارهای هک و تسهیل‌کننده شگردهای مجرمانه ازطریق تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات» در رتبه اول قرار دارد.
نتایج: تعامل برون‌سازمانی غیررسمی اولویت بیشتری نسبت به تعامل برون‌سازمانی رسمی در پیشگیری از کلاهبرداری رایانه‌ای دارد، در تعامل برون‌سازمانی غیررسمی نیز تعامل با مخابرات در اولویت اول و تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات در اولویت بعدی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Inter-organizational Interaction and Fraud Prevention Management in Cyber Space

نویسندگان [English]

  • ebrahim davoodi dehaghani 1
  • Alireza Khamseh 2
1 Amin police university
2 Master's in command and discipline
چکیده [English]

Background and Objectives: Increasing use of mass media such as the Internet in the world today has many negative outcomes, with many positive and influential consequences. Among the negative consequences is emerging computer and Internet crime, which requires effective outreach. Therefore, the purpose of this study is to explain the relationship between outsourcing interaction and fraud management in cyberspace.
Method: The present study is a descriptive-analytic research method in terms of applied purpose and in terms of collecting data. Survey method was used. The statistical population of the study consisted of senior police officers, specialized police chiefs, cyber police officers, judges and experts of the judiciary, and experts and experts of Telecommunication Company. There were 50 people who, using the limited method of statistical society, were used in full scale. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by a formalized method, and its reliability was calculated by calculating the Cronbach's alpha coefficient.
Findings: There is a moderate upward relationship between formal outsourcing interactions with computer fraud prevention management; in this section, "interaction with the telecom company for official monitoring of the activities of cafes and information exchange centers" is ranked first. There is also a moderate upward relationship between the unofficial outsourcing of the Office of Computer Prevention and the prevention of the spread of hacking tools and facilitating criminal practices through interaction with the IT vendors' union.
Results: Informal outsourcing interaction is more prioritized than formal inter- organizational interaction in the prevention of computer fraud, in the informal inter- organizational interaction, communication with the first priority and interaction with the ICT vendors are prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter- organizational interaction
  • formal and informal inter- organizational interaction
  • computer fraud
  • cyberspace
  • crime prevention management