پیشگیری اقتضایی از کج‌روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پیشگیری انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران/ پژوهشگر ارشد و دبیر مرکز پایش و سنجش مرکز مطالعات راهبردی ناجا، تهران

چکیده

زمینه و هدف: زمینه انجام این پژوهش، تاثیر قابل توجه پدیده «کج‌روی» در ایجاد اختلال در نظم اجتماعی و رویکرد‌های متفاوت جوامع مختلف در قبال این پدیده است که منجر به بروز واکنش‌ها و نتایج متفاوتی در برابر آن شده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راهکار‌های موثر برای رفع هوشمندانه زمینه‌‌های کج‌روی در جامعه با استفاده از پیشگیری اقتضایی، در راستای افزایش موفقیت برنامه‌‌های پیشگیرانه است.
روش‌شناسی: روش تحقیق بصورت کیفی بوده و با استفاده از داده‌‌های اولیه حاصل از بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه‌ای و سپس مصاحبه دقیق با 16 نفر از خبرگان موضوع در این زمینه (مبتنی بر روش تحلیل تفسیری) صورت گرفته است.
یافته‌‌ها و نتایج: یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد که پیشگیری اقتضایی از کج‌روی، راهکار‌های پیشگیرانه‌ای هستند که ضمن درنظر گرفتن ارزش‌ها و عرف اکثریت جامعه، هدفمند و عملکردگرا بوده و با پیش‌بینی منطقی راه‌‌های جایگزین برای رفتار‌های انحرافی افراد کج‌رو، به‌دنبال افزایش موفقیت برنامه‌‌های پیشگیری از جرم است. برنامه‌‌های پیشگیری از کج‌روی باید به‌نحوی طرح‌ریزی شوند که ضمن برآوردن نسبی خواست‌ها و ارزش‌‌های مورد قبول اکثریت جامعه، آزادی عمل محدود و منطقی را برای اقلیتی که همنوا با سایر افراد جامعه نیستند (افراد کج‌رو) فراهم آورد، چون در غیر این‌صورت واکنش افراد ناهمنوا ممکن است فراتر از کج‌روی و در قالب جرایم خشن و ویرانگر بروز یابد، بنابراین پیشگیری اقتضایی از کج‌روی به‌دنبال آن است که تاحد معینی (به‌لحاظ اقتضائات اجتماعی– فرهنگی جامعه)، با رفتار‌های کج‌روانه برخورد شود و ضمن اجتناب از سرکوب هرگونه رفتار ناهمنوایانه، از بروز سرخوردگی و یا تبدیل رفتار آنها به جرایم خشن در جامعه جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situational Prevention of Deviance

نویسنده [English]

  • Hamid Vatankhah
Assistant Professor, Department of Prevention, Police University, Tehran
چکیده [English]

Background and Aim: The field of this research has a significant effect on the phenomenon of "deviance" in disrupting the social order and different approaches of different societies towards this phenomenon, which has led to different reactions and different outcomes against it. The purpose of this article is to examine the status quo and propose effective strategies for cleverly eliminating distortive grounds in society through contingency prevention in order to increase the success of preventive programs.
Methodology: The research method was qualitative and it was done using the preliminary data obtained from documentary and library studies and then accurate interview with 16 experts in this field (based on interpretive analysis method).
Findings and conclusion: The findings of this study indicate that situational prevention from deviance is a preventive approach that, while considering the values ​​and conventions of the majority of society, is purposeful and functional, and with the rational prediction of alternatives to individuals' deviant behavior, following the increasing success of crime prevention programs. situational prevention programs should be designed in such a way that, while meeting the relative demands and values ​​of the majority of the community, the freedom to act is limited and reasonable for a minority that is not in the same category as the other members of society, otherwise the reactions of the unbelievers may beyond deviance and in the face of violent and destructive crimes, then the situational prevention of deviance is to be directed to certain extent in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational prevention
  • Deviance
  • Crime prevention