مروری بر دیدگاه‌های جامعه‏ شناختی در مورد فساد اداری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس سازمان بازرسی کل کشور

چکیده

زمینه و هدف: فساد مسئله‌ای است که در تمام ادوار گریبان‌گیر دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران اجتماعی و سیاسی را تشکیل داده است. هدف این نوشتار مرور رویکردهای جامعه‏شناختی فساد است. نبود رویکردهای نظری در مطالعات فساد یکی از ضعف‌های تحقیقاتی است که به مطالعه پدیده فساد در ایران پرداخته‌اند. در این مقاله به مسئله فساد در قالب سه پارادایم غالب جامعه‌شناختی (واقعیت، تعریف و رفتار اجتماعی) پرداخته‌شده تا از این طریق ضمن آشنا کردن جامعه علمی با مباحث نظری مربوطه، امکان بهره‌برداری این نظریه‌ها در پژوهش‌ها فراهم شود. روش‌شناسی: روش تحقیق به کار گرفته‌شده در نوشتار حاضر، روش اسنادی بود که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله فساد مورد تبیین واقع‌شده است.
یافته‌ها و نتایج: درواقع پارادایم‌ها به انسان قدرت تجزیه‌وتحلیل مسائل پیچیده و نظم‌دهی به اجزای آن را می‌بخشد و مبنایی را برای قضاوت‌ها فراهم می‌سازد. در پارادایم واقعیت اجتماعی پنج رهیافت‌ عمده کارکردگرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی ساختاری و تضاد در مورد فساد بررسی ‌شد. در پارادایم تعریف اجتماعی به دو رهیافت مکتب کنش و کنش متقابل نمادین و در پارادایم رفتار اجتماعی به دو رهیافت جامعه‌شناسی رفتاری و مبادله در خصوص فساد اداری اشاره شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Sociological Perspectives on Administration Corruption

نویسنده [English]

  • ali seyfzadeh
bazresi
چکیده [English]

Background and Aim: Corruption is a problem that has been encountered by organizations and organizations throughout the ages and has formed the core of many social and political scientists and thinkers. The purpose of this article is to review the sociological approaches of corruption. The lack of theoretical approaches to corruption studies is one of the research weaknesses that have studied the phenomenon of corruption in Iran. In this article, the problem of corruption is discussed in the form of three dominant sociological paradigms (reality, definition, and social behavior), while familiarizing the scientific community with the relevant theoretical issues, it is possible to exploit these theories in the research.
Methodology: The research method used in this paper is a documentary method that has been explained based on the study of books and existing works of corruption.
Findings and conclusion: In fact, paradigms give humans the power to analyze complex problems and regulate their components and provide a basis for judgments. In the social reality paradigm, five major approaches to functionalism, structuralism, structural functionalism, and conflict on corruption were investigated. In the paradigm of social definition, two approaches to the symbolic interaction and interaction school and in the social behavior paradigm are referred to two approaches to behavioral sociology and exchange on corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Paradigm
  • Sociological Approach