نقش بازخوردگیری دراقدامات پیشگیری ازجرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: بازخورد بخش جدایی‌ناپذیر از یک فرایند ارتباط دوطرفه است. بازخورد، میزان در مسیر بودن هر سیستم را نشان می‌دهد. روش‌های مختلف بازخورد می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم و یا حتی ازطریق رصد واکنش‌های مشتریان باشد. در پیشگیری از جرم نیز مشتریان افراد جامعه هستند، که با بازخوردگیری از افراد جامعه می‌توان مناسب بودن اقدامات را سنجید. معیارهای خاصی برای بازخوردگیری مناسب تدوین شده که توجه به آنها می‌تواند در بازخوردگیری از اقدامات پیشگیری موثر باشد. توجه به تغییرات در سازمان‌ها و دنیای پرتلاطم امروزی، بخصوص در ساختار سازمان‌ها، فناوری و نیروی انسانی در بازخوردگیری موثر است. بازخورد مفید و موثر دارای ویژگیهایی است که با بهره‌گیری از این ویژگی‌ها در پیشگیری از جرم، می‌توان بازخوردهای مناسبی گرفت.
روش‌شناسی: روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای و توصیفی است که به همین منظور ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای، مستندات لازم جمع‌آوری و با توصیف و تجزیه و تحلیل مناسب نتیجه منطقی احصا و پیشنهادهایی ارائه شد.
یافته‌ها و نتایج: نتیجه بازخورد در اقدامات پیشگیری از جرم را می‌توان: اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر و اقدام پیشگیرانه عنوان کرد. با بررسی موضوعات مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت که عوامل زیادی در بازخوردگیری مناسب از اقدامات پیشگیری مثل: شایستگی کارکنان سیستم پیشگیری از جرم، پیچیدگی موقعیت‌ها، ثبات عملیات و فعالیت‌ها، تقسیم وظایف بین مدیران سطوح مختلف، قابلیت ذهنی کارکنان و مدیران با محیط و شرایط و مانند آن تاثیرگذار هستند که تمرکز بر این ویژگی‌ها می‌تواند بازخوردگیری را به نتایج مورد انتظار برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Feedback in Crime Prevention Measures

نویسنده [English]

  • mosa gasemlo
univercity polies
چکیده [English]

Background and aim: Feedback is an integral part of any bilateral communication
process. Feedback shows the amount of paths in each system. Different ways of
feedback can be direct or indirect, or even by monitoring customer responses. In
crime prevention, there are also community-based clients, which can measure the
appropriateness of measures by providing feedback from community members.
Specific criteria have been developed for appropriate feedback that can be
helpful in responding to preventive measures. Paying attention to the changes
in the organizations and the turbulent world today, especially in the structure
of organizations, technology and manpower, is effective in providing feedback.
Useful and effective feedback has the features that can be taken advantage of
using these features in crime prevention.
Methodology: The research method in this paper is library and descriptive. For
this purpose, through library studies, the required documentation was collected
and, with proper description and analysis, a logical result of the evaluation and
suggestions was presented.
Findings and outcomes: The result of feedback on crime prevention measures
can be: corrective actions, continuous improvement and preventive action. By
examining the issues raised, it can be concluded that there are many factors in the
proper feedback of preventive measures such as the suitability of crime prevention
personnel, the complexity of situations, the stability of operations and activities,
the division of tasks between managers of different levels, the subjective ability
of employees and managers with the environment and conditions, and It’s just
as impressive that focusing on these features can bring feedback to the expected
results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feedback
  • crime prevention
  • process correction
  • system