مدیریت خطر جرائم ارزی از منظر جرم‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جزا دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام‌های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به‌کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست‌ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم‌شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه‌های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده‌های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به‌کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه‌ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم‌شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست‌های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش‌های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing the Risk of Currency Crimes from the Perspective of Criminology

نویسندگان [English]

  • Mohamad reza Farahmand 1
  • Mohammad ali Haji dehabadi 2
1 Qom university
2 Faculty member of qom university
چکیده [English]

Background and aim: The importance of investigating foreign exchange crimes
and adverse effects caused by the spread of such crimes and its relationship with
the consolidation of the economic pillars of the ruling political regimes has led
the legislature to resort to special measures based on punishments and criminal
offenses against the norms of this Therefore, although analysis of the country’s
criminal policy implies an explanation of the way the criminal offense is compared
with currency offenses in various scientific texts, it has been investigated, but the
review of these policies in terms of compliance with existing theories and criteria
in the field of criminology and providing a scientific and practical solution.
Methodology: The present study is based on a library method and based on the
study of studies conducted in related areas, using existing experiences in the legal
field of the banking system and reviewing various files in the banking system’s
legal departments. Using analytical and descriptive methods, references to books,
resources, and articles were attempted to be viewed from other perspectives on
currency crimes; also, in view of the special role of the central bank’s legal
department in applying the judicial strategy in dealing with foreign currency
crimes, reviewing the way of performance. This reference was criticized in
terms of adaptation to the criteria and criteria for supervising criminal law and
criminological theories.
Findings and conclusion: In this research, while briefly explaining the way in
which criminal offenses are compared to these crimes, legal and judicial policies
were examined in terms of adaptation to the emerging jurisprudence in the field
of criminology, and finally criticized existing approaches, including McDonald’s
approach to dealing with these crimes, appropriate strategies have been proposed
to manage the risk of foreign currency crimes, such as the use of circumvention
methods, the use of the achievements of the restorative justice system and the
like.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign currency
  • central bank
  • tagging
  • zero tolerance
  • restorative justice